Cancer IO:n kevätkausi 2021

Cancer IO:n kevätkausi 2021 on sujunut koronapandemian jatkumisesta huolimatta vauhdikkaissa merkeissä. Tähän katsaukseen on poimittu muutamia kohokohtia kevään toiminnastamme.

 

Tervetuloa uudet kumppanit!

Cancer IO:n toi­mintaa ohjaa 360 asteen näkö­kulma, jossa immuu­ni­hoitoja tar­kas­tellaan yhteis­kunnan, tut­ki­muksen ja ter­vey­den­huollon pers­pek­tii­veistä. Tämän mah­dol­listaa laaja kump­pa­niemme ver­kosto, jossa on mukana yli­opistoja, sai­raa­loita, syö­pä­kes­kuksia, poti­las­jär­jestöjä, start up- ja CRO -yri­tyksiä sekä lää­ke­teol­li­suuden toimijoita.

Kevään aikana pro­jek­tiimme liittyi yhteensä kuusi uutta kump­pania. Läm­pi­mästi ter­ve­tuloa mukaan Crown CRO, Suo­lis­to­syö­päyh­distys Colores ry, DRA Con­sulting, IQVIA, Merck ja Sanofi! Hienoa saada uutta osaa­mista ja näkö­kulmia yhteis­työhön. Löydät Cancer IO:n kump­panit eko­sys­tee­mi­kar­tas­tamme.

 

Terveydenhuolto

Ter­vey­den­huollon saralla kevään mer­kit­tä­vimpiä edis­ty­sas­kelia oli immuu­ni­hoi­toihin liit­tyvän val­ta­kun­nal­lisen rekis­te­ri­tut­ki­muksen käyn­nis­tä­minen ja tie­to­lu­pa­ha­ke­muksen jät­tä­minen Fin­da­talle. Tut­ki­muk­sessa ana­ly­soidaan immuu­ni­hoi­tojen käyttöä ja hoi­to­vas­teita syö­vän­hoi­dossa Suo­messa rekis­te­ri­tut­ki­muksen keinoin. Tietoja kerätään kai­kista yli­opisto- ja kes­kus­sai­raa­loista, jotta tut­ki­muk­sella saadaan mah­dol­li­simman kattava koko­naiskuva Suo­messa käy­tet­tävien immuu­ni­hoi­tojen vaikutuksista.

Cancer IO:n yhtenä tär­keänä tavoit­teena on vah­vistaa klii­nisten tut­ki­musten toi­min­taym­pä­ristöä ja mah­dol­li­suuksia toteuttaa immuu­ni­hoi­toihin liit­tyviä tut­ki­muksia Suo­messa. Olemme kar­toit­taneet kevään aikana sai­raa­loiden val­miuksia ja resursseja klii­nisten tut­ki­musten toteut­ta­miseen liittyen, ja asian­tun­ti­ja­haas­tat­te­luihin perustuva raportti jul­kaistaan Tie­de­kul­massa 16.9. klo 13-15. Kan­nattaa merkitä päivä jo kalenteriin!

 

Tutkimus

Cancer IO:n immuu­ni­hoi­toihin ja immuu­ni­so­lujen toi­mintaan liit­tyvää tut­ki­musta toteu­tetaan Hel­singin yli­opis­tossa Juha Klef­strömin ja Satu Mustjoen tut­ki­mus­ryh­missä, Turun yli­opis­tossa Maija Hollménin tut­ki­mus­ryh­mässä ja tut­ki­musyh­teis­työ­kump­pa­niemme (Orion, Faron, Scellex, UPM Bio­me­dicals, Kaiku Health) rin­nak­kais­pro­jek­teissa. Maija Hollménin ja Faronin tut­ki­muk­sista kuu­limme tar­kemmin Cancer IO:n sebi­naa­rissa 17.6.2021. Voit katsoa sebi­naarin tal­lenteen You­tu­bessa ja verk­ko­si­vuil­lamme

 

Yhteiskunta

Cancer IO:ssa kes­kei­sessä roo­lissa ovat yhteis­kun­nal­linen vai­kut­ta­minen ja osal­lis­tu­minen tut­ki­musta ja ter­vey­den­huollon kehit­tä­mistä kos­kevaan kes­kus­teluun. Olemme kevään aikana olleet mukana kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sissa, eri medioissa Yli­opis­to­leh­destä Yleen, päi­vit­täneet verk­ko­si­vumme ja avanneet Cancer IO:n Lin­kedIn-tilin. Aktii­vista kes­kus­telua on käyty myös sivuil­lamme jul­kais­tuissa blogikirjoituksissa.

Kevään aikana olemme lisäksi val­mis­telleet immuu­ni­hoi­tojen tule­vai­suuteen liit­tyvää sel­vi­tystä, jonka osana toteu­timme syöpään sai­ras­tu­neille ja lähei­sille suun­natun kyselyn ja useita sisäisiä työ­pajoja. Tule­vai­suus­sel­vi­tykseen poh­jau­tuvat ske­naariot jul­kaistaan syksyllä.

Lämmin kiitos kai­kille kump­pa­neilla ja toi­min­taamme seu­ran­neille antoi­sasta kevät­kau­desta. Syk­syllä on luvassa monta mie­len­kiin­toista tapah­tumaa ja jul­kaisua, pysykää kuulolla!

Suomalaisen syövänhoidon tulevaisuus -skenaariotyö

Miltä näyttää syö­vän­hoito vuonna 2030?  Cancer IO on toteut­tanut tule­vai­suusa­na­lyysin yhdessä kump­pa­nei­densa sekä tule­vai­suu­den­tutkija Elina Hil­tusen kanssa. Tule­vai­suusa­na­lyysin tar­koi­tuksena on ollut kar­toittaa immuu­ni­hoi­tojen ja ter­vey­den­huollon tule­vai­suuden vaih­toeh­toisia näkymiä sekä antaa väli­neitä, joiden avulla tuleviin muutoksiin

Read More >

Diabeteksen ehkäisytutkimusten koordinoinnista syöpätutkimusten maailmaan

Siirryin vuoden 2022 alusta Juha Klef­strömin tut­ki­mus­ryhmään työs­ken­te­lemään Cancer IO:n ja kan­sain­vä­lisen MYCimmune-pro­jektin parissa pro­jek­ti­koor­di­naat­torina. Ehdin sitä ennen työs­ken­nellä monia vuosia laa­jojen, kan­sain­vä­listen tyypin 1 dia­be­teksen ehkäisy- ja seu­ran­ta­tut­ki­musten koor­di­noinnin parissa. Tutustuin tyypin 1 dia­be­tekseen, sen tutkimuskenttään

Read More >

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Read More >
Soita 000 000 0000