Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa

Syöpähoidot kehittyvät kliinisten lääketutkimusten avulla - tutkimusten toteutuminen edellyttää riittävää resurssointia sairaaloissa.

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tutkimukseen. 

Cancer IO -hanke on tuo­reessa rapor­tissa sel­vit­tänyt sai­raa­loiden val­miuksia toteuttaa klii­nisiä syö­pä­lää­ke­tut­ki­muksia. Se hei­jas­telee tilan­netta yli­opis­to­sai­raa­loissa, joissa toteu­tetaan suurin osa klii­ni­sistä lää­ke­tut­ki­muk­sista. Voit ladata raportin tästä lin­kistä. Raportti ja suo­men­kie­linen tii­vis­telmä löy­tyvät myös tämän sivun ala­lai­dasta.  

– Uusien lää­ke­tut­ki­musten määrä on viime vuosina ollut huo­les­tut­ta­vassa las­kussa, kertoo tut­ki­mus­johtaja, Cancer IO -hankkeen vetäjä Juha Klef­ström. Haluamme raportin avulla herättää kes­kus­telua klii­nisen tut­ki­muksen toteut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sista Suo­messa ja esi­tellä rat­kaisuja niiden tuke­mi­seksi, hän kuvailee.

 

Rapor­tissa kuvataan sai­raa­loiden tut­ki­musin­fra­struk­tuuria, tut­ki­mus­stra­te­gioita ja vies­tintää klii­nisiin lää­ke­tut­ki­muksiin liittyen. Se perustuu viiden yli­opis­to­sai­raalan syö­pä­kes­kusten (FICAN) ja seit­semän kes­kus­sai­raalan syö­vän­hoidon asian­tun­ti­joiden haastatteluihin.

 

Tutkimustyö edellyttää aikaa ja hallinnon tukipalveluja

 

Haas­tat­te­lujen perus­teella sai­raa­loissa on hyvät val­miudet ja kiin­nos­tusta toteuttaa klii­nisiä lää­ke­tut­ki­muksia, mutta resurssien puute estää tut­ki­musten määrän kas­vat­ta­misen. Avai­na­se­massa tut­ki­musten edel­ly­tysten paran­ta­mi­seksi ovat sai­raalan hal­linto ja bud­je­toin­nista vas­taavat tahot.

 

Tut­ki­muksen toteut­ta­minen sisältää var­si­naisen tut­ki­mustyön lisäksi paljon hal­lin­nol­lista työtä sekä vuo­ro­vai­ku­tusta viran­omaisten ja yri­tys­kump­panien kanssa. Tämän vuoksi on tärkeää, että tut­ki­muksen tuki­pal­velut ovat sai­raa­lassa hyvin jär­jes­tetty. Haas­tat­te­lujen perus­teella tuki­pal­ve­luita on, mutta niiden määrä vaih­telee sai­raa­loittain, eikä tukea ole aina riit­tä­västi saatavilla.

 

– Haas­tat­te­luissa tuli tois­tu­vasti esille, että resurssit ovat niukat ja aikaa ei anneta riit­tä­västi tut­ki­muksen teke­miseen. Siksi tut­ki­ja­lää­kä­reiden moti­vointi tut­ki­muksen pariin on tällä het­kellä haas­tavaa, Klef­ström sanoo.

 

Tut­ki­muksen teke­mi­sestä kiin­nos­tuneet lää­kärit jou­tuvat usein tekemään tut­ki­mus­työtä poti­lastyön ohella iltaisin, vii­kon­lop­puisin ja lomilla. Tut­ki­mus­ra­hoi­tusta on mah­dol­lista saada, mutta lää­kä­ri­pulan joh­dosta tut­ki­mus­vapaan jär­jes­tä­minen voi olla han­kalaa, selviää raportista.

 

Suunnitelmallisuus ja yhteistyö tukevat pitkäjänteistä ja vaikuttavaa tutkimusta 

 

Raportin poh­jalta Cancer IO on koonnut seu­raavat suo­si­tukset klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa.

 

·     SITOUDU. Yli­opis­to­sai­raa­loiden hal­li­tusten ja poliit­tisten päät­täjien tulee tun­nustaa klii­nisten tut­ki­musten asema tär­keänä osana yli­opis­to­sai­raa­loiden toi­mintaa, nyky­ai­kaista syö­vän­hoitoa ja tut­kimus- ja inno­vaa­tio­eko­sys­teemejä. Tut­ki­muksen edel­ly­tykset tulee turvata sote-uudistuksessa.

 

·     SUUN­NITTELE. Luo tavoit­teel­liset tut­ki­mus­stra­tegiat ja vies­tin­tä­ka­navat klii­nisten tut­ki­musten lisää­mi­seksi sekä sai­raa­la­ta­solla että kansallisesti.

 

·     MOTIVOI. Motivoi ja luo mah­dol­li­suuksia tut­ki­ja­lää­kä­reille toteuttaa klii­nisiä tut­ki­muksia siihen vara­tulla työ­ajalla, toi­men­ku­valla ja täy­dellä palkalla.

 

·     TUE. Var­mista riit­tävät tuki­pal­velut ja resurssit klii­nisten tut­ki­musten toteuttamiseksi.

 

·     TEE YHTEIS­TYÖTÄ. Vah­vista kan­sal­lista, sai­raa­loiden välistä yhteis­työtä klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi. Kan­sal­lisen syö­pä­kes­kuksen FICANin toi­minta tulee saada käyntiin viiveettä. 

 

Tutustu englan­nin­kie­liseen raporttiin ja suo­men­kie­liseen tii­vis­telmään alla!

 

Lisä­tietoja:

cancerio-​office@​helsinki.​fi

Suomalaisen syövänhoidon tulevaisuus -skenaariotyö

Miltä näyttää syö­vän­hoito vuonna 2030?  Cancer IO on toteut­tanut tule­vai­suusa­na­lyysin yhdessä kump­pa­nei­densa sekä tule­vai­suu­den­tutkija Elina Hil­tusen kanssa. Tule­vai­suusa­na­lyysin tar­koi­tuksena on ollut kar­toittaa immuu­ni­hoi­tojen ja ter­vey­den­huollon tule­vai­suuden vaih­toeh­toisia näkymiä sekä antaa väli­neitä, joiden avulla tuleviin muutoksiin

Read More >

Diabeteksen ehkäisytutkimusten koordinoinnista syöpätutkimusten maailmaan

Siirryin vuoden 2022 alusta Juha Klef­strömin tut­ki­mus­ryhmään työs­ken­te­lemään Cancer IO:n ja kan­sain­vä­lisen MYCimmune-pro­jektin parissa pro­jek­ti­koor­di­naat­torina. Ehdin sitä ennen työs­ken­nellä monia vuosia laa­jojen, kan­sain­vä­listen tyypin 1 dia­be­teksen ehkäisy- ja seu­ran­ta­tut­ki­musten koor­di­noinnin parissa. Tutustuin tyypin 1 dia­be­tekseen, sen tutkimuskenttään

Read More >

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Read More >
Soita 000 000 0000