Cancer IO etsii projektikoordinaattoria!

Hel­singin yli­opiston Tut­ki­mus­pal­velut hakee

PRO­JEK­TI­KOOR­DI­NAAT­TORIA

mää­rä­ai­kaiseen työsuhteeseen.

Työs­ken­telet Hel­singin yli­opiston koor­di­noi­massa Cancer IO -tut­kimus ja inno­vaa­tio­hank­keessa sekä hankkeen tut­ki­mus­joh­tajan muissa tut­ki­mus­hank­keissa (Klef­ström lab) hal­lin­nol­li­sissa teh­tä­vissä. Cancer IO -hanke pyrkii kehit­tämään uuden­laisia rat­kaisuja immuu­ni­hoi­tojen tehos­ta­mi­seksi ja tukee niiden käyt­töön­ottoa ter­vey­den­huol­to­jär­jes­telmän pii­rissä. Hank­keeseen kuuluu useita kan­sal­lisia ja kan­sain­vä­lisiä yhteis­työ­kump­pa­neita. Työs­ken­te­ly­paikkasi on Hel­singin yli­opiston Mei­lahden kam­puk­sella Lää­ke­tie­teel­lisen tie­de­kunnan yhteydessä.

Teh­täväsi

Pro­jek­ti­koor­di­naattori koor­dinoi hankkeen toi­mintaa yhdessä sen johdon kanssa. Työ sisältää mm. toi­minnan suun­nit­telua, tapah­tumien, kou­lu­tusten ja kokousten jär­jes­tä­mistä, yhteistyön edis­tä­mistä yri­tysten ja muiden yhteis­kun­nal­listen toi­mi­joiden kanssa sekä vies­tin­tä­teh­täviä yhteis­työ­ta­hojen välillä ja ylei­sölle laa­jem­minkin. Teh­täviin voi kuulua myös muita hal­lin­nol­lisia teh­täviä kuten raporttien, sopi­musten ja lupa-asioiden koor­di­nointia sekä talous- ja hen­ki­lös­tö­asioissa avus­ta­mista. Työ­teh­tävät Klef­ström labissa pai­not­tuvat tut­ki­mus­ra­hoi­tuksen hal­lin­nointiin, koor­di­nointiin ja hakuun.

Osaa­misesi

Kykenet oma-aloit­teiseen ja itse­näiseen työs­ken­telyyn ja sinulla on käy­tän­nössä osoi­tettua koke­musta hal­lin­nol­li­sesta työstä sekä tilai­suuksien orga­ni­soin­nista. Vuo­ro­vai­kutus- ja vies­tin­tä­taitosi ovat hyvät ja sinulla on val­miudet toimia dynaa­mi­sessa kan­sain­vä­li­sessä toi­min­taym­pä­ris­tössä eri­tyi­sesti englannin kie­lellä. Sinulla on kor­kea­kou­lu­tut­kinto, mah­dol­li­sesti toi­mintaan liit­ty­vältä tai sitä tuke­valta alalta. Tut­kijan kou­lutus, kokemus yli­opis­to­hal­linnon tai talous­hal­linnon teh­tä­vistä ja sidos­ryh­mäyh­teis­työstä kat­sotaan eduksesi.

Miksi meille?

Tar­joamme sinulle moni­puo­liset ja haas­tavat teh­tävät huip­pu­tut­ki­muksen parissa kan­sain­vä­li­sessä työyh­tei­sös­sämme. Sinulla on mah­dol­lisuus kehittää omaa osaa­mistasi osana laa­duk­kaita yli­opiston tut­ki­mus­pal­ve­luita. Jous­tavien työ­ai­kojen lisäksi tar­joamme sinulle kat­tavat työ­ter­veys­pal­velut sekä edul­liset ja moni­puo­liset Unis­portin liikuntapalvelut.

Kiin­nos­tuitko tehtävästä?

Tehtävä on mää­rä­ai­kainen 30.6.2023 asti. Työn aloi­tusaika on neu­vo­tel­ta­vissa, mutta toi­vomme mah­dol­li­simman pikaista aloit­ta­mista. Teh­tävän palkkaus riippuu hen­kilön osaa­mi­sesta ja aiem­masta koke­muk­sesta ollen alku­vai­heessa noin 3100 €/​kk.

Odo­tamme hake­mustasi vii­meistään kes­ki­viikkona 15.9.2021. Hel­singin yli­opistoon työ­suh­teessa olevat sisäiset hakijat jät­tävät hake­muk­sensa kir­jau­tu­malla https://​msap​.hel​sinki​.fi.

Lisä­tietoja teh­tä­västä antaa pro­jek­ti­koor­di­naation pal­ve­lu­pääl­likkö Sami Ojanen, sami.​ojanen@​helsinki.​fi.

Lisä­tietoja hank­keista ja yliopistopalveluista

https://​cancerio​.org/
https://​klef​stromlab​.com/

Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tut­ki­mukseen. Tutustu Cancer IO:n raporttiin ja suo­si­tuksiin klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa!

Read More >

Kliinisiin lääketutkimuksiin ei panosteta riittävästi

Suo­messa teh­tävän klii­nisen lää­ke­tut­ki­muksen määrä on viime vuosina ollut las­kussa ja kehitys on ollut ver­rok­ki­maita, kuten Tanskaa, huo­mat­ta­vasti hei­kompaa. Kan­sal­li­sesti tut­ki­mukset tuovat rahal­lisen hyödyn lisäksi niin tut­ki­joille mah­dol­li­suuden olla kehit­tä­mässä uusia hoi­to­muotoja kuin myös poti­laille mah­dol­li­suuden hyötyä niistä. 

Read More >

Koronan jälkeen sairastumme vieläkin syöpään

Olemme kaikki koronan jälkeen uuden edessä. Siksi on aivan oikean­suun­taista ajat­telua, että elvy­tys­rahat käy­tetään uudis­ta­miseen eikä elvyt­tä­miseen. Syöpä tulee koet­te­lemaan uudessa maa­il­massa ter­vey­den­huollon kan­to­kykyä enemmän kuin mikään muu sairaus, mutta mas­sii­vinen haaste luo myös mahdollisuuksille

Read More >
Soita 000 000 0000