Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Read More >

Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tut­ki­mukseen. Tutustu Cancer IO:n raporttiin ja suo­si­tuksiin klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa!

Read More >

Cancer IO etsii projektikoordinaattoria!

Cancer IO ja Klef­ström lab etsivät pro­jek­ti­koor­di­naat­toria hal­lin­nol­lisiin teh­täviin. Työs­ken­te­ly­paikka on Hel­singin yli­opiston Mei­lahden kam­puk­sella Lää­ke­tie­teel­lisen tie­de­kunnan yhteydessä.

Read More >

Tervetuloa Sebinaariin 17.6.!

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n Sebi­naariin “Next-Gen Immu­not­herapy: Innate Immunity” 17.6. klo 10-11.45! Tilaisuus on englan­nin­kie­linen ja avoin kai­kille kiin­nos­tu­neille. Tilaisuus jär­jes­tetään Zoomissa.

Read More >

Tervetuloa Cancer IO:n sebinaariin!

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n sebi­naariin 8.4.2021! Cancer IO:n sebi­naa­rissa (sebi­naari = webi­naari + semi­naari) 8.4.2021 klo 15-16.30 esi­tellään Ex vivo -tut­ki­muksen mah­dol­li­suuksia ja kes­kus­tellaan siitä, mikä mer­kitys ex vivo -tut­ki­muk­silla voi olla potilaan hoitoon liit­ty­vässä pää­tök­sen­teossa. Tilaisuus

Read More >

EU:n uusi syöväntorjuntasuunnitelma korostaa tutkimuksen ja yhteistyön merkitystä

Euroopan komissio on kes­ki­viikkona 3.2. jul­kis­tanut laajan “Europe’s Beating Cancer Plan” -syö­vän­tor­jun­ta­suun­ni­telman, joka kokoaa yhteen komission ehdo­tukset ja suun­ni­telmat syövän ennal­taeh­käisyn, hoidon, tut­ki­muksen ja jäl­ki­hoidon tuke­mi­seksi. Ilman mit­tavia toi­men­pi­teitä syö­pä­ta­pausten määrän arvioidaan nousevan Euroo­passa 24

Read More >

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Lue lisää >

Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tut­ki­mukseen. Tutustu Cancer IO:n raporttiin ja suo­si­tuksiin klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa!

Lue lisää >

Cancer IO etsii projektikoordinaattoria!

Cancer IO ja Klef­ström lab etsivät pro­jek­ti­koor­di­naat­toria hal­lin­nol­lisiin teh­täviin. Työs­ken­te­ly­paikka on Hel­singin yli­opiston Mei­lahden kam­puk­sella Lää­ke­tie­teel­lisen tie­de­kunnan yhteydessä.

Lue lisää >

Tervetuloa Sebinaariin 17.6.!

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n Sebi­naariin “Next-Gen Immu­not­herapy: Innate Immunity” 17.6. klo 10-11.45! Tilaisuus on englan­nin­kie­linen ja avoin kai­kille kiin­nos­tu­neille. Tilaisuus jär­jes­tetään Zoomissa.

Lue lisää >

Tervetuloa Cancer IO:n sebinaariin!

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n sebi­naariin 8.4.2021! Cancer IO:n sebi­naa­rissa (sebi­naari = webi­naari + semi­naari) 8.4.2021 klo 15-16.30 esi­tellään Ex vivo -tut­ki­muksen mah­dol­li­suuksia ja kes­kus­tellaan siitä, mikä mer­kitys ex vivo -tut­ki­muk­silla voi olla potilaan hoitoon liit­ty­vässä pää­tök­sen­teossa. Tilaisuus

Lue lisää >

EU:n uusi syöväntorjuntasuunnitelma korostaa tutkimuksen ja yhteistyön merkitystä

Euroopan komissio on kes­ki­viikkona 3.2. jul­kis­tanut laajan “Europe’s Beating Cancer Plan” -syö­vän­tor­jun­ta­suun­ni­telman, joka kokoaa yhteen komission ehdo­tukset ja suun­ni­telmat syövän ennal­taeh­käisyn, hoidon, tut­ki­muksen ja jäl­ki­hoidon tuke­mi­seksi. Ilman mit­tavia toi­men­pi­teitä syö­pä­ta­pausten määrän arvioidaan nousevan Euroo­passa 24

Lue lisää >
Soita 000 000 0000