Suomalaisen syövänhoidon tulevaisuus -skenaariotyö

Miltä näyttää syö­vän­hoito vuonna 2030?  Cancer IO on toteut­tanut tule­vai­suusa­na­lyysin yhdessä kump­pa­nei­densa sekä tule­vai­suu­den­tutkija Elina Hil­tusen kanssa. Tule­vai­suusa­na­lyysin tar­koi­tuksena on ollut kar­toittaa immuu­ni­hoi­tojen ja ter­vey­den­huollon tule­vai­suuden vaih­toeh­toisia näkymiä sekä antaa väli­neitä, joiden avulla tuleviin muutoksiin

Read More >

Valtiotieteen tohtori Petri Lehto Cancer IO:n projektipäälliköksi

Val­tio­tieteen tohtori Petri Lehto on aloit­tanut Cancer IO:ssa pro­jek­ti­pääl­likkönä 1.4.2022. Ennen Cancer IO:lle siir­ty­mistä Lehto on toi­minut  MSD:n yhteis­kun­ta­suh­de­joh­tajana ja tehnyt pitkän uran val­tion­hal­lin­nossa inno­vaa­tio­po­li­tiikan joh­to­teh­tä­vissä. Lehto on ollut tii­viisti mukana Cancer IO:n yhteis­työ­kump­panin roolissa

Read More >

Cancer IO:n Syövän immuunihoidot Suomessa -raportti on nyt julkaistu!

Syövän immuu­ni­hoidot ovat vii­meisen kym­menen vuoden aikana mul­lis­taneet monen levinneen syövän hoidon. Vaikka immuu­ni­hoi­tojen käyttö on yleis­tynyt myös Suo­messa, on niiden käyttö Suo­messa kas­vanut hitaasti ver­rattuna muihin Poh­jois­maihin.  Cancer IO:n juuri jul­kais­tussa rapor­tissa Cancer Immunotherapies

Read More >

Syövän immuunihoidot jumissa järjestelmässä - mikä maksaa? Keskustelutilaisuus 9.3.

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n Syövän immuu­ni­hoidot jumissa jär­jes­tel­mässä - mikä maksaa? -tilai­suuteen kes­ki­viikkona 9.3. klo 13-15!  Tilai­suu­dessa jul­kis­tetaan Cancer IO:n uusi immuu­ni­hoitoja koskeva raportti ja kes­kus­tellaan siitä, miten var­mis­tamme uusien hoi­tojen vii­veet­tömän, kus­tan­nus­vai­kut­tavan ja tas­a­puo­lisen saa­ta­vuuden suomalaisille

Read More >

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Read More >

Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tut­ki­mukseen. Tutustu Cancer IO:n raporttiin ja suo­si­tuksiin klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa!

Read More >

Cancer IO etsii projektikoordinaattoria!

Cancer IO ja Klef­ström lab etsivät pro­jek­ti­koor­di­naat­toria hal­lin­nol­lisiin teh­täviin. Työs­ken­te­ly­paikka on Hel­singin yli­opiston Mei­lahden kam­puk­sella Lää­ke­tie­teel­lisen tie­de­kunnan yhteydessä.

Read More >

Suomalaisen syövänhoidon tulevaisuus -skenaariotyö

Miltä näyttää syö­vän­hoito vuonna 2030?  Cancer IO on toteut­tanut tule­vai­suusa­na­lyysin yhdessä kump­pa­nei­densa sekä tule­vai­suu­den­tutkija Elina Hil­tusen kanssa. Tule­vai­suusa­na­lyysin tar­koi­tuksena on ollut kar­toittaa immuu­ni­hoi­tojen ja ter­vey­den­huollon tule­vai­suuden vaih­toeh­toisia näkymiä sekä antaa väli­neitä, joiden avulla tuleviin muutoksiin

Lue lisää >

Valtiotieteen tohtori Petri Lehto Cancer IO:n projektipäälliköksi

Val­tio­tieteen tohtori Petri Lehto on aloit­tanut Cancer IO:ssa pro­jek­ti­pääl­likkönä 1.4.2022. Ennen Cancer IO:lle siir­ty­mistä Lehto on toi­minut  MSD:n yhteis­kun­ta­suh­de­joh­tajana ja tehnyt pitkän uran val­tion­hal­lin­nossa inno­vaa­tio­po­li­tiikan joh­to­teh­tä­vissä. Lehto on ollut tii­viisti mukana Cancer IO:n yhteis­työ­kump­panin roolissa

Lue lisää >

Cancer IO:n Syövän immuunihoidot Suomessa -raportti on nyt julkaistu!

Syövän immuu­ni­hoidot ovat vii­meisen kym­menen vuoden aikana mul­lis­taneet monen levinneen syövän hoidon. Vaikka immuu­ni­hoi­tojen käyttö on yleis­tynyt myös Suo­messa, on niiden käyttö Suo­messa kas­vanut hitaasti ver­rattuna muihin Poh­jois­maihin.  Cancer IO:n juuri jul­kais­tussa rapor­tissa Cancer Immunotherapies

Lue lisää >

Syövän immuunihoidot jumissa järjestelmässä - mikä maksaa? Keskustelutilaisuus 9.3.

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n Syövän immuu­ni­hoidot jumissa jär­jes­tel­mässä - mikä maksaa? -tilai­suuteen kes­ki­viikkona 9.3. klo 13-15!  Tilai­suu­dessa jul­kis­tetaan Cancer IO:n uusi immuu­ni­hoitoja koskeva raportti ja kes­kus­tellaan siitä, miten var­mis­tamme uusien hoi­tojen vii­veet­tömän, kus­tan­nus­vai­kut­tavan ja tas­a­puo­lisen saa­ta­vuuden suomalaisille

Lue lisää >

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Lue lisää >

Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tut­ki­mukseen. Tutustu Cancer IO:n raporttiin ja suo­si­tuksiin klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa!

Lue lisää >

Cancer IO etsii projektikoordinaattoria!

Cancer IO ja Klef­ström lab etsivät pro­jek­ti­koor­di­naat­toria hal­lin­nol­lisiin teh­täviin. Työs­ken­te­ly­paikka on Hel­singin yli­opiston Mei­lahden kam­puk­sella Lää­ke­tie­teel­lisen tie­de­kunnan yhteydessä.

Lue lisää >
Soita 000 000 0000