EU:n uusi syöväntorjuntasuunnitelma korostaa tutkimuksen ja yhteistyön merkitystä

Euroopan komissio on kes­ki­viikkona 3.2. jul­kis­tanut laajan “Europe’s Beating Cancer Plan” -syö­vän­tor­jun­ta­suun­ni­telman, joka kokoaa yhteen komission ehdo­tukset ja suun­ni­telmat syövän ennal­taeh­käisyn, hoidon, tut­ki­muksen ja jäl­ki­hoidon tuke­mi­seksi. Ilman mit­tavia toi­men­pi­teitä syö­pä­ta­pausten määrän arvioidaan nousevan Euroo­passa 24 % vuoteen 2035 men­nessä. Suun­ni­telma korostaa poti­las­kes­kei­syyttä, yhteis­työtä, yhden­mu­kais­ta­mista ja tiedon jaka­mista jäsen­maiden välillä. Syö­vän­tor­jun­ta­suun­ni­tel­massa mai­nit­tuihin toi­men­pi­teisiin on varattu yhteensä 4 mil­jardia euroa, jotka jaetaan mm. EU4Health– ja Hori­sontti Eurooppa -ohjelmien kautta.

Syö­pä­tut­ki­muksen ja syövän hoidon kehit­tä­misen näkö­kul­masta syö­vän­tor­jun­ta­suun­ni­telman tär­keimmät toi­men­piteet ovat kan­sal­listen syö­pä­kes­kusten (Compre­hensive Cancer Center) yhteistyön tii­vis­tä­minen, syö­pä­lääk­keiden saa­tavuus ja uusien käyt­tö­ai­heiden tut­ki­minen ja tuke­minen, tekoälyn käyttö syövän diag­no­soin­nissa ja hoi­dossa sekä yksi­löl­lisen syövän hoidon paran­ta­minen. Tärkeä osa suun­ni­telmaa on myös syö­pä­sel­viy­tyjien tuke­minen ja kun­toutus kai­killa elämän osa-alueilla.

Kansallisten syöpäkeskusten yhteistyö

EU aikoo perustaa vuoteen 2025 men­nessä kaikki jäsenmaat kat­tavan ver­koston, joka yhdistää kan­sal­liset, CCC-akkre­di­toidut syö­pä­kes­kukset. Ver­koston tavoit­teena on lisätä yhteis­työtä diag­nos­tiikkaan, hoitoon, kou­lu­tukseen ja klii­nisiin tut­ki­muksiin liittyen. Poti­laille tämä on mer­kittävä uudistus, sillä tois­tai­seksi esi­mer­kiksi yli­ra­jainen osal­lis­tu­minen klii­nisiin lää­ke­tut­ki­muksiin on ollut haas­tavaa. Suo­messa CCC-sta­tuksen on saanut HUS Syö­pä­keskus.

Syöpälääkkeiden saavutettavuus ja uusien käyttöaiheiden tutkiminen

Vuonna 2021 EU perustaa yhteis­työ­alustan syö­pä­lääk­keiden saa­vu­tet­ta­vuuden paran­ta­mi­seksi ja jo ole­massa olevien syö­pä­lääk­keiden uusien käyt­tö­ai­heiden tut­ki­mi­seksi ja tuke­mi­seksi. Tut­ki­mus­työssä hyö­dyn­netään COVID19-pan­demian aikana kehi­tettyjä yhteis­työ­malleja ja tes­tataan ole­massa olevia mole­kyylejä sekä uusia lää­keyh­dis­telmiä tehok­kaiden tie­to­ko­neiden avulla.

Tekoälyn ja genomitiedon hyödyntäminen

‘Cancer Diag­nostic and Treatment for All’ aloitteen tavoit­teena on vauh­dittaa poti­laiden pääsyä inno­va­tii­visten diag­nos­tiik­ka­me­ne­telmien ja hoidon piiriin Next gene­ration sequencing (NGS) -mene­telmiä hyö­dyntäen. Syö­pä­kes­kusten yhteistyön, tiedon ja osaa­misen jaka­misen kautta yhä useampi potilas voi saada yksi­löl­listä hoitoa sai­rau­teensa. Yhteistyön mer­kitys korostuu eri­tyi­sesti har­vi­naisten ja huo­noen­nus­teisten syöpien kohdalla. 

Syö­vän­tor­jun­taoh­jel­massa tuodaan vah­vasti esille tekoälyn mah­dol­li­suudet hoi­toihin liit­ty­vässä pää­tök­sen­teossa syövän ehkäisyyn, diag­no­sointiin ja hoitoon liittyen. IMI käyn­nistää tähän liittyen uusia pro­jekteja vuoden 2021 aikana.

Syöpäselviytyjien tukeminen

Diag­nos­tiikan ja syö­pä­hoi­tojen kehit­tyessä yhä useampi syövän sai­ras­tanut palaa hoi­tojen jälkeen, tai hoi­tojen edelleen jat­kuessa arkeensa. Monelle paluu työ­elämään voi olla hoi­tojen jälkeen haas­tavaa, ja syövän tai sen hoi­tojen aiheut­tamiin myö­häis­hait­toihin voi olla vaikea saada apua. Tämä on havaittu myös Cancer IO:n kump­panin Suomen Syö­pä­po­ti­laiden Syöpä ja työ -hank­keessa. Syö­vän­tor­jun­ta­suun­ni­tel­massa pai­no­tetaan seu­rannan, kun­tou­tuksen ja psy­ko­so­si­aa­lisen tuen mer­ki­tystä. Suun­ni­tel­massa tuodaan esille myös syövän sai­ras­ta­miseen liittyvä talou­del­linen rasite.

Syö­vän­tor­jun­ta­suun­ni­telma on koko­nai­suu­dessaan ter­ve­tullut avaus, johon EU-jäsen­maiden päät­täjien tulee sitoutua. Syöpä on haaste sekä yksi­löille että yhteis­kun­nalle, ja ainoastaan riit­tä­villä resurs­seilla ja yhteis­työllä on mah­dol­lista vähentää siitä koi­tuvaa ihmil­listä ja yhteis­kun­nal­lista taakkaa.

Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tut­ki­mukseen. Tutustu Cancer IO:n raporttiin ja suo­si­tuksiin klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa!

Read More >

Kliinisiin lääketutkimuksiin ei panosteta riittävästi

Suo­messa teh­tävän klii­nisen lää­ke­tut­ki­muksen määrä on viime vuosina ollut las­kussa ja kehitys on ollut ver­rok­ki­maita, kuten Tanskaa, huo­mat­ta­vasti hei­kompaa. Kan­sal­li­sesti tut­ki­mukset tuovat rahal­lisen hyödyn lisäksi niin tut­ki­joille mah­dol­li­suuden olla kehit­tä­mässä uusia hoi­to­muotoja kuin myös poti­laille mah­dol­li­suuden hyötyä niistä. 

Read More >

Koronan jälkeen sairastumme vieläkin syöpään

Olemme kaikki koronan jälkeen uuden edessä. Siksi on aivan oikean­suun­taista ajat­telua, että elvy­tys­rahat käy­tetään uudis­ta­miseen eikä elvyt­tä­miseen. Syöpä tulee koet­te­lemaan uudessa maa­il­massa ter­vey­den­huollon kan­to­kykyä enemmän kuin mikään muu sairaus, mutta mas­sii­vinen haaste luo myös mahdollisuuksille

Read More >
Soita 000 000 0000