Syövän immuunihoidot jumissa järjestelmässä - mikä maksaa? Keskustelutilaisuus 9.3.

Tervetuloa Cancer IO:n Syövän immuunihoidot jumissa järjestelmässä - mikä maksaa? -tilaisuuteen keskiviikkona 9.3. klo 13-15!

 
Tilai­suu­dessa jul­kis­tetaan Cancer IO:n uusi immuu­ni­hoitoja koskeva raportti ja kes­kus­tellaan siitä, miten var­mis­tamme uusien hoi­tojen vii­veet­tömän, kus­tan­nus­vai­kut­tavan ja tas­a­puo­lisen saa­ta­vuuden suo­ma­lai­sille syö­pä­po­ti­laille asuin­pai­kasta tai syö­pä­tyy­pistä riippumatta.
 
Tilai­suutta voi seurata ver­kossa tai paikan päällä Hel­singin yli­opiston Tie­de­kul­massa 9.3. klo 13-15.
 
Verk­ko­lä­he­tystä voi seurata vapaasti Tie­de­kulman sivuilla. Tal­lenne on kat­sot­ta­vissa Tie­de­kulman sivuilla kaksi viikkoa tilai­suuden jälkeen. 
 
Tie­de­kul­massa on ennen tilai­suutta kah­vi­tar­joilu, ja pyy­dämme paikan päälle tuli­joita ilmoit­tau­tumaan alla olevan linkin kautta. 
 
Läm­pi­mästi tervetuloa!
 
Linkki verk­ko­lä­he­tykseen: Tie­de­kulman verk­ko­si­vuilla.
 
Ilmoit­tau­tu­minen Tie­de­kulman kah­vi­tar­joilua varten: tällä lomak­keella.
 
Lisä­tietoja: cancerio-​office@​helsinki.​fi

Suomalaisen syövänhoidon tulevaisuus -skenaariotyö

Miltä näyttää syö­vän­hoito vuonna 2030?  Cancer IO on toteut­tanut tule­vai­suusa­na­lyysin yhdessä kump­pa­nei­densa sekä tule­vai­suu­den­tutkija Elina Hil­tusen kanssa. Tule­vai­suusa­na­lyysin tar­koi­tuksena on ollut kar­toittaa immuu­ni­hoi­tojen ja ter­vey­den­huollon tule­vai­suuden vaih­toeh­toisia näkymiä sekä antaa väli­neitä, joiden avulla tuleviin muutoksiin

Read More >

Diabeteksen ehkäisytutkimusten koordinoinnista syöpätutkimusten maailmaan

Siirryin vuoden 2022 alusta Juha Klef­strömin tut­ki­mus­ryhmään työs­ken­te­lemään Cancer IO:n ja kan­sain­vä­lisen MYCimmune-pro­jektin parissa pro­jek­ti­koor­di­naat­torina. Ehdin sitä ennen työs­ken­nellä monia vuosia laa­jojen, kan­sain­vä­listen tyypin 1 dia­be­teksen ehkäisy- ja seu­ran­ta­tut­ki­musten koor­di­noinnin parissa. Tutustuin tyypin 1 dia­be­tekseen, sen tutkimuskenttään

Read More >

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Read More >
Soita 000 000 0000