Cancer IO:n Syövän immuunihoidot Suomessa -raportti on nyt julkaistu!

Syövän immuunihoidot ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana mullistaneet monen levinneen syövän hoidon. Vaikka immuunihoitojen käyttö on yleistynyt myös Suomessa, on niiden käyttö Suomessa kasvanut hitaasti verrattuna muihin Pohjoismaihin. 

Cancer IO:n juuri jul­kais­tussa rapor­tissa Cancer Immu­not­he­rapies in Finland ja suo­men­kie­li­sessä tii­vis­tel­mässä Syövän immuu­ni­hoidot Suo­messa kuvataan immuu­ni­hoi­tojen eli immuno-onko­lo­gisten (IO)-lääkehoitojen käyt­töön­ottoa sekä käytön nyky­ti­lan­netta Suo­messa ja muissa Pohjoismaissa.

Sel­vi­tyk­sessä kes­ki­tytään uusien syövän hoi­dossa käy­tet­tävien immuu­ni­vasteen muun­tajien käyt­töön­ot­to­pro­sessiin, lääk­keiden rahoitus- ja han­kin­ta­mal­leihin sekä hoi­to­suo­si­tuksiin ja niiden laa­ti­misen liit­tyviin käytänteisiin.

Sel­vi­tystä varten haas­ta­teltiin suo­ma­laisten keskus- ja yli­opis­to­sai­raa­loiden syö­pä­lää­kä­reitä, sai­raa­loiden johtoa, lää­ke­teol­li­suuden ja jär­jes­töjen edus­tajia sekä lääk­keiden sään­te­lystä ja arvioin­nista vas­taavia viran­omaisia. Haas­ta­tel­tujen ammat­ti­hen­ki­löiden kes­kuu­dessa toteu­tettiin 30 haas­tat­telua, joista viisi suo­ri­tettiin muissa Pohjoismaissa.

Haas­tat­te­luissa sel­vi­tettiin pää­tök­sen­tekoa eri toi­mi­joiden välillä, kult­tuuria uusien lääk­keiden käyt­töön­ottoa ja käyttöä koskien, arviointi- ja han­kin­ta­pro­sessien vai­ku­tuksia sekä haas­teita uusien lääk­keiden käytössä.

Rapor­tissa esi­tellään Cancer IO:n toi­menpide-ehdo­tukset siitä, kuinka voimme var­mistaa uusien immuu­ni­hoi­tojen vii­veet­tömän, kus­tan­nus­vai­kut­tavan ja tas­a­puo­lisen saa­ta­vuuden suo­ma­lai­sille syö­pä­po­ti­laille asuin­pai­kasta tai syö­pä­tyy­pistä riippumatta.

Englan­nin­kie­li­sessä kat­ta­vassa rapor­tissa on kuvattu yksi­tyis­koh­tai­sesti lääk­keiden käyt­töön­ot­to­pro­sessit Suo­messa ja muissa Poh­jois­maissa. Suo­men­kie­li­sessä tii­vis­tel­mässä kes­ki­tymme kuvaamaan nyky­ti­lanteen haasteet ja toi­menpide-ehdo­tukset tilanteen korjaamiseksi.

Raportti on jul­kaistu 9.3.2022 Tie­de­kul­massa jär­jes­te­tyssä tapah­tu­massa Syövän immuu­ni­hoidot jumissa jär­jes­tel­mässä - mikä maksaa?

Tutustu raport­teihin ja lataa ne alla ole­vista linkeistä!

Syövän immuu­ni­hoidot Suo­messa - tii­vis­telmä ja toimenpide-ehdotukset

Cancer Immu­not­he­rapies in Finland

Suomalaisen syövänhoidon tulevaisuus -skenaariotyö

Miltä näyttää syö­vän­hoito vuonna 2030?  Cancer IO on toteut­tanut tule­vai­suusa­na­lyysin yhdessä kump­pa­nei­densa sekä tule­vai­suu­den­tutkija Elina Hil­tusen kanssa. Tule­vai­suusa­na­lyysin tar­koi­tuksena on ollut kar­toittaa immuu­ni­hoi­tojen ja ter­vey­den­huollon tule­vai­suuden vaih­toeh­toisia näkymiä sekä antaa väli­neitä, joiden avulla tuleviin muutoksiin

Read More >

Diabeteksen ehkäisytutkimusten koordinoinnista syöpätutkimusten maailmaan

Siirryin vuoden 2022 alusta Juha Klef­strömin tut­ki­mus­ryhmään työs­ken­te­lemään Cancer IO:n ja kan­sain­vä­lisen MYCimmune-pro­jektin parissa pro­jek­ti­koor­di­naat­torina. Ehdin sitä ennen työs­ken­nellä monia vuosia laa­jojen, kan­sain­vä­listen tyypin 1 dia­be­teksen ehkäisy- ja seu­ran­ta­tut­ki­musten koor­di­noinnin parissa. Tutustuin tyypin 1 dia­be­tekseen, sen tutkimuskenttään

Read More >

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Read More >
Soita 000 000 0000