Kirjallinen kysymys uusien yhdistelmähoitojen käyttöönotosta syövän hoidossa

Edus­kunnan syö­pä­ver­koston puheen­johtaja, kan­san­edustaja Sari Sar­komaa (kok) tie­dotti kir­jal­li­sesta kysy­myk­sestä Cancer IO:n Syövän hoidon radi­kaali murros – immuu­ni­hoidot tulevat, mutta kenelle ja milloin? -tilai­suu­dessa 8.12.2020. Kir­jal­linen kysymys uusien yhdis­tel­mä­hoi­tojen käyt­töö­no­tosta syövän hoi­dossa ja Kan­sal­lisen syö­pä­kes­kuksen koor­di­noivan yksikön perus­ta­mi­sesta on nyt jul­kaistu Edus­kunnan verk­ko­si­vuilla.

Kir­jal­li­sessa kysy­myk­sessä Sar­komaa tuo esille haas­teita, joita Suomen Syö­pä­po­tilaat ry on kuvannut kan­na­no­tossaan Munuais­syö­pä­po­tilaat eivät voi odottaa – kak­si­ka­na­vainen lääk­keiden rahoi­tus­jär­jes­telmä ei mah­dol­lista uusien yhdis­tel­mä­hoi­tojen käyttöä, ja joita myös Cancer IO on nos­tanut esille Syöpä ei odota! -videolla ja tuo­reessa blo­gi­kir­joi­tuk­sessa. Ote kir­jal­li­sesta kysymyksestä:

  • “Sosiaali- ja ter­veys­mi­nis­teriö asetti 26.11. moni­ka­na­va­ra­hoi­tuksen pur­ka­misen sel­vit­tä­mistä varten neljä val­mis­te­lu­ryhmää, mukaan lukien lää­ke­kor­vaus­jär­jes­telmän val­mis­te­lu­ryhmän myö­hemmin käyn­nis­tet­tävän par­la­men­taa­risen val­mis­telun tueksi. Minis­teriö asetti lisäksi lokakuun alussa Lää­ke­asioiden tie­kartan toi­meen­panon koor­di­naa­tio­ryhmän, jonka toi­mi­kausi kestää 30.4.2023 saakka. Poti­laiden näkö­kul­masta uudis­tus­tarve on kii­reel­linen. Vaka­vasti sai­railla syö­pä­po­ti­lailla ei ole mah­dol­li­suutta odottaa tehok­kaaksi todetun, muualla Euroo­passa saa­ta­villa olevan hoidon mah­dol­lis­tavaa lain­sää­däntöä vaa­li­kauden loppuun. Eri­laiset syövän yhdis­tel­mä­hoidot yleis­tyvät syö­pä­tyyppien hoi­dossa, ja niiden käyttö tulisi mah­dol­listaa Suo­messa laki­muu­tok­sella kiireellisesti.”

Sar­komaa tuo lisäksi esille Kan­sal­lisen Syö­pä­kes­kuksen koor­di­naa­tio­yk­sikön vii­väs­ty­misen ja toi­minnan tär­keyden yhden­ver­taisen syö­vän­hoidon ja tasokkaan tut­ki­muksen edis­tä­mi­sessä. Kir­jal­li­sessa kysy­myk­sessä Sar­komaa esittää asian­omaisen minis­terin vas­tat­ta­vaksi seu­raavat kysymykset:

  • Mihin toimiin hal­litus ryhtyy yhdis­tel­mä­hoi­tojen käyt­töönoton mah­dol­lis­ta­mi­seksi syö­pä­po­ti­laiden hoi­dossa ja mihin toimiin hal­litus ryhtyy Kan­sal­lisen syö­pä­kes­kuksen toi­minnan käyn­nis­ty­misen edel­ly­tyksenä olevan koor­di­noivan yksikön perustamiseksi?
 

Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tut­ki­mukseen. Tutustu Cancer IO:n raporttiin ja suo­si­tuksiin klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa!

Read More >

Kliinisiin lääketutkimuksiin ei panosteta riittävästi

Suo­messa teh­tävän klii­nisen lää­ke­tut­ki­muksen määrä on viime vuosina ollut las­kussa ja kehitys on ollut ver­rok­ki­maita, kuten Tanskaa, huo­mat­ta­vasti hei­kompaa. Kan­sal­li­sesti tut­ki­mukset tuovat rahal­lisen hyödyn lisäksi niin tut­ki­joille mah­dol­li­suuden olla kehit­tä­mässä uusia hoi­to­muotoja kuin myös poti­laille mah­dol­li­suuden hyötyä niistä. 

Read More >

Koronan jälkeen sairastumme vieläkin syöpään

Olemme kaikki koronan jälkeen uuden edessä. Siksi on aivan oikean­suun­taista ajat­telua, että elvy­tys­rahat käy­tetään uudis­ta­miseen eikä elvyt­tä­miseen. Syöpä tulee koet­te­lemaan uudessa maa­il­massa ter­vey­den­huollon kan­to­kykyä enemmän kuin mikään muu sairaus, mutta mas­sii­vinen haaste luo myös mahdollisuuksille

Read More >
Soita 000 000 0000