IO ekosysteemi

Cancer IO on kar­toit­tanut suo­ma­laisia immuu­ni­hoi­tojen parissa toi­mivia yri­tyksiä, tut­ki­musyh­teistöjä, sai­raa­loita ja poti­las­jär­jestöjä. Inte­rak­tii­vinen eko­sys­tee­mi­kartta jul­kaistaan keväällä 2021 ja linkki päi­vi­tetään tälle sivulle.