Syövän immuunihoidot

Mitä immuunihoidot ovat?

Syövän immuu­ni­hoi­doilla (immu­no­te­rapia, immuno-onko­lo­giset hoidot) pyritään tehos­tamaan eli­mistön omaa immuu­ni­jär­jes­telmää ja saamaan kehon oma immuu­ni­puo­lus­tus­jär­jes­telmä hyök­käämään syö­pä­soluja vastaan. 

Immuu­ni­hoitoja on käy­tetty eniten edenneen mela­nooman, keuh­ko­syövän ja munuais­syövän hoi­dossa, mutta niiden käyttö on laa­jen­tunut viime vuosina myös rin­ta­syövän ja monien muiden syö­pä­tyyppien hoitoon.

Miksi tarvitsemme lisää tutkimusta immuunihoitoihin liittyen?

Immuu­ni­hoi­doilla on saatu hyviä ja pit­kä­kes­toisia hoi­to­tu­loksia, ja moni potilas sietää niitä paremmin kuin perin­teisiä solun­sal­paajia. Immuu­ni­hoi­doilla voi kui­tenkin olla myös vakavia hait­ta­vai­ku­tuksia, jos immuu­ni­jär­jes­telmä akti­voituu liikaa ja alkaa vau­rioit­tamaan ter­veitä kudoksia. Ei ole myöskään vielä varmaa, ketkä potilaat niistä hyö­tyvät. Tämän vuoksi tar­vit­semme tut­ki­musta immuu­ni­hoi­toihin ja niiden arki­vai­kut­ta­vuuteen liittyen.

Immuu­ni­hoitoja voidaan käyttää yksinään, ns. mono­te­ra­piana, tai toisen immu­no­lo­gisen lääkkeen, solun­sal­paajan tai muun lääkkeen sekä hoidon kanssa yhdistelmänä.

Miksi immuunihoidoista on tärkeä keskustella?

Syövän immuu­ni­hoidot ovat mul­lis­ta­massa syö­vän­hoidon. Immuu­ni­hoi­doilla on saatu hyviä hoi­to­vas­teita syö­pä­tyy­peissä, joihin aiemmin ei ole ollut toi­mivaa hoitoa. 

Immuu­ni­hoi­tojen käy­tössä on kui­tenkin mer­kit­täviä haas­teita liittyen sekä niiden lää­ke­tie­teel­lisiin eri­tyis­piir­teisiin että ter­vey­den­huollon raken­teisiin. Näiden haas­teiden voit­ta­mi­seksi tar­vit­semme yhteis­työtä ja pää­töksiä, jotka mah­dol­lis­tavat immuu­ni­hoi­tojen tut­ki­muksen ja opti­maa­lisen käytön terveydenhuollossa.

Cancer IO:n tut­ki­mus­johtaja Juha Klef­ström kertoo alla ole­valla Syö­pä­säätiön videolla immuunihoidoista.