Kliiniset lääketutkimukset

Tietoa syöpään sairastuneelle

Vaikuttamistyö

Cancer IO ei toteuta klii­nisiä lää­ke­tut­ki­muksia. Teemme vai­kut­ta­mis­työtä ja tuemme klii­nisten tut­ki­musten toteut­ta­mista ja toi­min­taym­pä­ristön kehit­tä­mistä Suo­messa. Teemme aktii­vista yhteis­työtä sai­raa­loiden, poti­las­jär­jes­töjen, yli­opis­tojen ja lää­key­ri­tysten sekä päät­täjien kanssa, jotta Suomi pysyisi kehi­tyksen kär­jessä klii­nisiin lää­ke­tut­ki­muksiin liittyen. Kar­toi­tamme par­haillaan yli­opisto- ja kes­kusai­raa­loiden val­miutta toteuttaa klii­nisiä immuu­ni­hoitoja kos­kevia lää­ke­tut­ki­muksia. Raportti on jul­kaistu syys­kuussa 2021

Lää­ke­tieteen kan­di­daatti Matias Posa on tehnyt aiheeseen liit­tyvän sel­vi­tyksen HUS:lle ja kir­jotti ajan­koh­taisen blo­gi­kir­joi­tuksen Cancer IO:n blogisarjaan. 

Tietoa käynnissä olevista kliinisistä lääketutkimuksista

EUPATI - kliiniset lääketutkimukset tutuksi

Euroop­pa­lainen poti­la­sa­ka­temia EUPATI välittää tietoa klii­ni­sistä tut­ki­muk­sista ja lääk­keiden kehi­tyk­sestä sekä jär­jestää siihen liit­tyviä, eri­tyi­sesti poti­laille ja poti­las­jär­jes­töille suun­nattuja koulutuksia. 

EUPATI on tuot­tanut mm. oppaan klii­ni­sistä lää­ke­tut­ki­muk­sista, klii­nisen tut­ki­muksen sanaston ja ani­maa­tio­vi­deoita klii­nisiin lää­ke­tut­ki­muksiin liittyen. EUPATI:n mate­ri­aalit ja tapah­tumat ovat kai­kille avoimia. 

Alla ole­valla videolla kuvataan lääkkeen kehi­tys­kaari labo­ra­to­riosta poti­laalle. Lisää videoita löydät EUPATI:n Youtube-kana­valta

Toivonkukka

Cancer IO tekee yhteis­työtä Toi­von­kukan kanssa. Toi­von­kukka on syöpään sai­ras­tu­neiden naisten puheen­vuoro syö­pä­tut­ki­muksen mer­ki­tyk­sestä. www​.toi​von​kukka​.fi/

Soita 000 000 0000