Cancer IO -hanke

Kansallinen tutkimus- ja innovaatiohanke Cancer IO on aloittanut toimintansa toukokuussa 2020 Business Finlandin Yksilöllistetyn terveyden ohjelmassa.

Hel­singin yli­opiston koor­di­noi­massa hank­keessa kehi­tetään uuden­laisia rat­kaisuja immuuu­ni­hoi­tojen tehos­ta­mi­seksi ja tuetaan uusien hoi­tojen käyt­töön­ottoa ter­vey­den­huol­to­jär­jes­telmän pii­rissä. Cancer IO -hankkeen koko­nais­bud­jetti on 10 mil­joonaa euroa, josta jul­kisen tut­ki­muksen osuus on noin viidennes. 

Cancer IO tuo yhteen mer­kit­tävän määrän suo­ma­laisia immu­no­te­rapia-alan hank­keita, jotka toteu­tetaan Hel­singin ja Turun yli­opis­tossa, nel­jässä yli­opis­to­sai­raa­lassa, yhdessä kes­kus­sai­raa­lassa ja kah­dek­sassa suo­ma­lai­sessa yri­tyk­sessä. Hank­keessa on mukana myös kolme poti­las­jär­jestöä ja kym­menen suu­rinta immu­no­te­ra­piaan inves­toivaa lää­key­ri­tystä. Hanke on alallaan yksi Euroopan suurimmista.

Syövän immunoterapia eli immuno-onkologia (IO) on nopeasti muodostumassa syövänhoidon uudeksi kivijalaksi, perinteisten leikkaus- ja lääkehoitojen rinnalle.

Immu­no­te­rapia poikkeaa kui­tenkin kai­kista muista tähä­nas­ti­sista hoi­to­muo­doista. Immu­no­te­ra­pialla ei pyritä tuhoamaan suoraan syö­pä­so­lukkoa, vaan herät­tämään eli­mistön oma immuu­ni­puo­lustus tais­te­lemaan syöpää vastaan. Lupaa­vimmat ja osin ennen­nä­ke­mät­tömät tulokset immu­no­te­ra­piassa liit­tyvät hoi­to­vasteen pit­kä­kes­toi­suuteen – syöpä voidaan saada kuriin pit­käksi aikaa, jopa pysyvästi.

Immunoterapian nopea tuleminen osaksi uutta syövän hoitoa luo myös ennennäkemättömiä haasteita tutkimukselle, terveydenhuoltojärjestelmälle ja yhteiskunnalle.

Tie­dämme esi­mer­kiksi vielä hyvin vaja­vai­sesti, miten IO lääkkeet toi­mivat, mitkä poti­las­ryhmät par­haiten hyö­tyvät immu­no­te­ra­piasta tai toi­mi­vatko IO hoidot arki­käy­tössä odo­te­tulla tavalla. Lisäksi, IO hoi­tojen kehit­tä­minen on kal­lista mikä puo­lestaan vai­kuttaa lääk­keiden hintoihin.

Cancer IO ohjelma vastaa IO ajan mukanaan tuomiin uusiin haas­teisiin tuke­malla alan koti­maista huip­pu­tut­ki­musta ja inno­vaa­tio­toi­mintaa, ede­saut­ta­malla syö­pä­po­ti­laiden hoidon yksi­löl­lis­tä­mistä ja käyt­töön­ottoa sai­raa­loissa, sekä luo­malla uusia läh­tö­kohtia IO lääk­keiden vai­kut­ta­vuuden sel­vit­tä­mi­seksi arkikäytössä. 

Laa­jem­massa mit­ta­kaa­vassa Cancer IO mah­dol­listaa yri­tysten, tut­ki­musor­ga­ni­saa­tioiden ja sai­raa­loiden laajan yhteistyön, lisää koti­maisten inno­vaa­tioiden kan­sain­vä­listä näky­vyyttä ja ede­sauttaa alan kas­vustra­tegian ja koti­maisen eko­sys­teemin syntymistä.

Cancer IO katsoo immuunihoitoja 360 asteen näkökulmasta. Projektissa on kolme teemaa: Yhteiskunta, Tutkimus ja Terveydenhuolto. 

Lue Cancer IO:n vies­tin­tä­joh­tajan Heidi Hai­kalan blogi 360° asteen lähes­ty­mis­ta­vasta!

Soita 000 000 0000