Cancer IO:n Syövän immuunihoidot Suomessa -raportti on nyt julkaistu!

Syövän immuu­ni­hoidot ovat vii­meisen kym­menen vuoden aikana mul­lis­taneet monen levinneen syövän hoidon. Vaikka immuu­ni­hoi­tojen käyttö on yleis­tynyt myös Suo­messa, on niiden käyttö Suo­messa kas­vanut hitaasti ver­rattuna muihin Poh­jois­maihin.  Cancer IO:n juuri jul­kais­tussa rapor­tissa Cancer Immunotherapies

Read More >

Syövän immuunihoidot jumissa järjestelmässä - mikä maksaa? Keskustelutilaisuus 9.3.

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n Syövän immuu­ni­hoidot jumissa jär­jes­tel­mässä - mikä maksaa? -tilai­suuteen kes­ki­viikkona 9.3. klo 13-15!  Tilai­suu­dessa jul­kis­tetaan Cancer IO:n uusi immuu­ni­hoitoja koskeva raportti ja kes­kus­tellaan siitä, miten var­mis­tamme uusien hoi­tojen vii­veet­tömän, kus­tan­nus­vai­kut­tavan ja tas­a­puo­lisen saa­ta­vuuden suomalaisille

Read More >

Tervetuloa Sebinaariin 17.6.!

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n Sebi­naariin “Next-Gen Immu­not­herapy: Innate Immunity” 17.6. klo 10-11.45! Tilaisuus on englan­nin­kie­linen ja avoin kai­kille kiin­nos­tu­neille. Tilaisuus jär­jes­tetään Zoomissa.

Read More >

Tervetuloa Cancer IO:n sebinaariin!

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n sebi­naariin 8.4.2021! Cancer IO:n sebi­naa­rissa (sebi­naari = webi­naari + semi­naari) 8.4.2021 klo 15-16.30 esi­tellään Ex vivo -tut­ki­muksen mah­dol­li­suuksia ja kes­kus­tellaan siitä, mikä mer­kitys ex vivo -tut­ki­muk­silla voi olla potilaan hoitoon liit­ty­vässä pää­tök­sen­teossa. Tilaisuus

Read More >

Cancer IO -avajaistilaisuus Tiedekulmassa 8.12.2020

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n tilai­suuteen Syö­vän­hoidon radi­kaali murros – immuu­ni­hoidot tulevat, mutta milloin ja kenelle? 08.12.2020 klo 13-15, etä­ta­pahtuma. Cancer IO -tapahtuma jakaa tietoa syö­vän­hoi­dossa meneillään ole­vasta muu­tok­sesta ja avata samalla uusia kes­kus­te­lu­yh­teyksiä tut­ki­muksen, ter­vey­den­huollon, lääketeollisuuden

Read More >

Cancer IO:n Syövän immuunihoidot Suomessa -raportti on nyt julkaistu!

Syövän immuu­ni­hoidot ovat vii­meisen kym­menen vuoden aikana mul­lis­taneet monen levinneen syövän hoidon. Vaikka immuu­ni­hoi­tojen käyttö on yleis­tynyt myös Suo­messa, on niiden käyttö Suo­messa kas­vanut hitaasti ver­rattuna muihin Poh­jois­maihin.  Cancer IO:n juuri jul­kais­tussa rapor­tissa Cancer Immunotherapies

Lue lisää >

Syövän immuunihoidot jumissa järjestelmässä - mikä maksaa? Keskustelutilaisuus 9.3.

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n Syövän immuu­ni­hoidot jumissa jär­jes­tel­mässä - mikä maksaa? -tilai­suuteen kes­ki­viikkona 9.3. klo 13-15!  Tilai­suu­dessa jul­kis­tetaan Cancer IO:n uusi immuu­ni­hoitoja koskeva raportti ja kes­kus­tellaan siitä, miten var­mis­tamme uusien hoi­tojen vii­veet­tömän, kus­tan­nus­vai­kut­tavan ja tas­a­puo­lisen saa­ta­vuuden suomalaisille

Lue lisää >

Tervetuloa Sebinaariin 17.6.!

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n Sebi­naariin “Next-Gen Immu­not­herapy: Innate Immunity” 17.6. klo 10-11.45! Tilaisuus on englan­nin­kie­linen ja avoin kai­kille kiin­nos­tu­neille. Tilaisuus jär­jes­tetään Zoomissa.

Lue lisää >

Tervetuloa Cancer IO:n sebinaariin!

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n sebi­naariin 8.4.2021! Cancer IO:n sebi­naa­rissa (sebi­naari = webi­naari + semi­naari) 8.4.2021 klo 15-16.30 esi­tellään Ex vivo -tut­ki­muksen mah­dol­li­suuksia ja kes­kus­tellaan siitä, mikä mer­kitys ex vivo -tut­ki­muk­silla voi olla potilaan hoitoon liit­ty­vässä pää­tök­sen­teossa. Tilaisuus

Lue lisää >

Cancer IO -avajaistilaisuus Tiedekulmassa 8.12.2020

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n tilai­suuteen Syö­vän­hoidon radi­kaali murros – immuu­ni­hoidot tulevat, mutta milloin ja kenelle? 08.12.2020 klo 13-15, etä­ta­pahtuma. Cancer IO -tapahtuma jakaa tietoa syö­vän­hoi­dossa meneillään ole­vasta muu­tok­sesta ja avata samalla uusia kes­kus­te­lu­yh­teyksiä tut­ki­muksen, ter­vey­den­huollon, lääketeollisuuden

Lue lisää >
Soita 000 000 0000