Hyödyllistä tietoa ja tukea syöpään sairastuneelle

Syöpään sairastuneille on tarjolla monenlaista vertaistukea, neuvontaa ja tietoa. Tälle sivulle on koottu Suomen Syöpäyhdistyksen ja valtakunnallisten potilasjärjestöjen tukipalveluja. Tietoa taloudellisesta tuesta löytyy sivun alalaidasta. 

Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelu

Jos haluat kes­kus­tella omasta tai lähei­sesti sai­rau­desta, voit olla yhtey­dessä Syö­pä­jär­jes­töjen neu­von­ta­pal­veluun. Neu­von­ta­pal­velun hoi­tajat antavat tietoa ja tukea sekä neu­vovat talou­del­li­sissa kysy­myk­sissä. Neu­von­ta­pal­ve­lusta voi saada myös perin­nöl­li­syys­neu­vontaa. https://​www​.kaik​ki​sy​ovasta​.fi/​n​e​u​v​o​n​t​a​p​a​l​v​e​l​ut/

Syö­pä­jär­jes­töillä on lisäksi syö­pä­ki­pu­linja, joka toimii  HYKS:n Kipukli­ni­kalla. https://​www​.kaik​ki​sy​ovasta​.fi/​n​e​u​v​o​n​t​a​p​a​l​v​e​l​u​t​/​s​y​o​p​a​k​i​p​u​l​i​n​ja/ 

Suomen Syöpäpotilaat ry

Suomen Syö­pä­po­tilaat ry koor­dinoi yli 20 syö­pä­koh­taista, pää­asiassa Face­boo­kissa toi­mivaa poti­las­ver­kostoa (mm. mela­nooma-, keuh­ko­syöpä- ja munuais­syö­pä­ver­kosto). Lista ver­tais­tukea tar­joa­vista poti­las­ver­kos­toista löytyy sivulta https://​www​.syopa​po​tilaat​.fi/​p​o​t​i​l​a​s​v​e​r​k​o​s​t​ot/.

Suomen Syö­pä­po­tilaat ry tuottaa poti­laille ja lähei­sille suun­nattuja oppaita. Opas­va­li­koi­massa on sekä yleisiä että sai­raus­koh­taisia oppaita, joita potilaat ja läheiset voivat tilata mak­sutta. Oppaat löy­tyvät sivulta myös PDF-muo­dossa. https://​www​.syopa​po​tilaat​.fi/​p​o​t​i​l​a​s​o​p​p​aat

Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry

Rin­ta­syö­päyh­distys Europa Donna Finland ry  tarjoaa rin­ta­syöpään sai­ras­tu­neelle ja hänen lähei­silleen ver­tais­tukea sekä perus­tietoa sai­rau­desta sekä kuntoutumisesta. 

Rin­ta­syö­päyh­dis­tyksen kautta löytyy ver­tais­tukea niin ver­kossa, puhe­li­mitse kuin kas­vo­tusten. https://​www​.euro​pa​donna​.fi/​v​e​r​t​a​i​s​t​u​ki/

Siskola

Siskola on syöpiin sai­ras­tu­neiden naisten oma kes­kus­te­lu­ryhmä Face­boo­kissa, jossa syöpään sai­ras­tuneet naiset tukevat toi­siaan. Sis­kolan toi­mijat ovat itsekin sai­ras­tu­neita vapaaehtoisia.

Suomen Suolistosyöpäyhdistys Colores ry

Suomen Suo­lis­to­syö­päyh­distys Colores ry tarjoaa tietoa suo­lis­to­syö­västä sekä tukea sai­ras­ta­ville ja heidän läheisilleen.

PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry

PROPO välittää luo­tet­tavaa tietoa etu­rau­has­syö­västä ja hoi­to­vaih­toeh­doista sekä antaa neu­vontaa ja ver­tais­tukea etu­rau­ha­syö­pä­po­ti­laille ja heidän läheisilleen. 

Alueelliset syöpäyhdistykset

Alu­eel­liset syö­päyh­dis­tykset jär­jes­tävät toi­mintaa ympäri Suomen. Koko lista alu­eel­li­sista yhdis­tyk­sista sekä poti­las­jär­jes­töistä löytyy Syö­pä­jär­jes­töjen sivuilta: https://​www​.syopa​jar​jestot​.fi/​j​a​r​j​e​s​t​o​/​j​a​s​e​n​j​a​r​j​e​s​t​ot/

Taloudellista tukea ja neuvontaa

Etuusneuvonta

Jos toi­meentulo, sosi­aa­lie­tuudet tai potilaan oikeudet herät­tävät kysy­myksiä, Syö­pä­jär­jes­töjen val­ta­kun­nal­linen etuus­neu­vonta auttaa. Mak­suton etuus­neu­von­ta­pu­helin pal­velee kes­ki­viik­koisin klo 15-17 nume­rossa 0800 411 303. Voit jättää puhe­lin­vas­taajaan takai­sin­soit­to­pyynnön ja sinulle soi­tetaan takaisin etuus­neu­von­ta­pal­velun aukio­loaikana. Etuus­neu­vonta pal­velee myös säh­kö­pos­titse, voit laittaa viestiä osoit­teeseen etuusneuvonta@​cancer.​fi

Työikäisen potilaan edut ja palvelut

Suomen Syö­pä­po­tilaat ry:n Työi­käisen syö­pä­po­tilaan etuudet ja pal­velut -esit­teessä on tii­vis­te­tysti tietoa mitä pal­ve­luita ja etuuksia työi­käi­selle syöpään sai­ras­tu­neelle on tar­jolla. Kan­nattaaa tutustua myös Minä, syöpä ja työ -sivustoon, jossa  run­saasti vinkkejä työn­hakuun ja arkeen palaa­miseen, työhön paluuseen ja työssä jak­sa­miseen syövän jälkeen tai syöpää sai­ras­taessa: www​.syopa​jatyo​.fi/​s​a​i​r​a​s​t​u​n​e​e​l​le/

Soita 000 000 0000