IO ja 360° horisontti

”Jotta voimme ymmärtää ympä­röivää todel­li­suutta totuuden tavoin, tiedon pitää tulla kai­kista mah­dol­li­sista näkö­kul­mista.” Cancer IO:n Heidi Haikala avaa blo­gissaan, mitä 360° lähes­ty­mistapa oikein tarkoittaa.

”Tiedän, että en tiedä”, lausui kuu­luisa filosofi Sokrates. Tähän totuuteen törmään tut­kijana jat­ku­vasti. On helppoa tun­nistaa mie­len­kiin­toisia ilmiöitä, mutta kun aletaan tutkia sen taus­talla olevia ja siihen vai­kut­tavia yksi­tyis­kohtia, niin hyvinkin yksin­ker­tai­silta tun­tuvat ilmiöt muut­tuvat nopeasti moni­mut­kai­siksi. Siksi uuteen ilmiöön liit­tyviä ongelmia ja haas­teita on alussa tärkeä tar­kas­tella huo­lel­li­sesti ja kai­kista suun­nista. Vain hyviin kysy­myksiin voidaan saada arvok­kaita vastauksia. 

 

Syövän immuu­ni­hoito eli tut­ta­val­li­semmin IO (immuno-onko­logia) on pitkään ja har­taasti odo­tettu ilmiö syövän hoi­dossa. IO hoi­doilla ei pyritä suoraan tap­pamaan syö­pä­soluja, vaan niillä akti­voidaan potilaan oma immuu­ni­puo­lustus tal­tut­tamaan syöpää. Hoi­doissa on sel­västi kään­teen­te­keviä piir­teitä – vaikka vielä vain pieni osa poti­laista hyötyy uusista hoi­doista, hoi­to­vasteet ovat par­haim­millaan olleet ennen­nä­ke­mät­tömän pit­kä­kes­toisia. On jo nyt selvää, että tule­vai­suuden tär­keimmät haasteet immuno-onko­lo­giassa liit­tyvät siihen, kuinka tun­nistaa potilaat jotka hyö­tyvät hoi­doista, ja mitä pitäisi tehdä, jotta useampi potilas hyö­tyisi. IO lääk­keillä on myös sivu­vai­ku­tuksia, ja nämä sivu­vai­ku­tukset ovat hyvin eri­laisia totut­tuihin syö­pä­lääk­keisiin nähden. 

 

IO lää­ke­tut­ki­mukseen pitää siis satsata, jotta saamme tule­vai­suu­dessa entistä tehok­kaampia, paremmin koh­den­nettuja, ja aiempaa tur­val­li­sempia lääk­keitä. Mutta riit­tääkö tämä satsaus yksinään? Onko syytä pohtia myös hoi­tojen hintaa, arvoa, ja eri­laisia tapoja, miten arvoa mitataan? Entä olemmeko val­miita ottamaan uudet lää­kein­no­vaatiot haltuun, vai kai­paako esi­mer­kiksi lää­ke­kor­vaus­jär­jes­tel­mämme päi­vi­tystä? Miten klii­ni­sissä kokeissa alus­ta­vasti tes­tatut lääkkeet toi­mivat arki­käy­tössä? Olemmeko varau­tuneet siihen, että se mitä IO on tänään, ei vält­tä­mättä ole sitä mitä IO on huo­menna? Osaammeko riit­tä­västi enna­koida muutosta?

 

”Tiedän, että en tiedä”, joutuu tutkija jälleen huo­kai­semaan. Mutta mie­titään tie­tä­mistä vielä hetki vähän tar­kemmin ohei­sessa kuvassa olevan esi­merkin kautta. Yksi asian­tuntija näkee omasta kapeasta näkö­kul­mastaan neliön… Ja aivan kiis­tat­to­masti hän onkin oikeassa havain­to­jensa suhteen. Toi­sesta näkö­kul­masta kuvan objekti on kui­tenkin ympyrä. Tämäkin asian­tuntija on oikeassa. Hetken kes­kus­tel­tuaan ja havaintoja ver­tail­tuaan asian­tun­tijat pää­tyvät yhteiseen joh­to­pää­tökseen – esine onkin sylinteri. Tie­dosta onnis­tuttiin siis lou­himaan esiin totuuksia, jotka eivät yksinään vas­tanneet todel­li­suutta. Vasta eri­laisten totuuksien ver­tailu tuotti sel­laisen tuloksen, joka vastasi todellisuutta. 

 

 

Eikö samaa filo­sofiaa ole syytä hyö­dyntää asian­tun­ti­ja­työssä? Tämä on huo­mioitu Hel­singin yli­opiston koor­di­noi­massa Cancer IO tut­kimus- ja inno­vaa­tio­pro­jek­tissa. Cancer IO:ssa on mukana 28 eri orga­ni­saa­tiota: kaksi yli­opistoa, poti­las­jär­jestöjä, yli­opis­tol­lisia sai­raa­loita ja FICAN syö­pä­kes­kukset, kaikki suu­rimmat IO:hon inves­toivat lää­key­ri­tykset, ja monia lupaavia suo­ma­laisia yrityksiä.

Cancer IO on euroop­pa­lai­sella tasolla mittava yksi­tyisen ja jul­kisen sek­torin pon­nistus IO eko­sys­teemin ja siihen vai­kut­tavien muu­tos­te­ki­jöiden ymmär­tä­mi­seksi. Tie­dosta on tar­koitus louhia esiin IO:n yhteis­kun­nal­lisiin, IO tut­ki­mukseen, ja IO ter­vey­den­huoltoon liit­tyviä totuuksia. Nämä eri­laiset totuudet on tar­koitus vielä parsia yhteen yhte­näi­seksi vies­tiksi, joka vastaa todel­li­suutta. Esi­mer­kiksi sitä todel­li­suutta, mitä syö­västä kärsivä lähim­mäi­semme joutuu joka päivä elä­mässään kohtaamaan. 

Cancer IO evästää kaikkia työhön osal­lis­tuvia asian­tun­ti­joi­tamme näin: “Jotta voimme ymmärtää ympä­röivää todel­li­suutta totuuden tavoin, tiedon pitää tulla kai­kista mah­dol­li­sista näkökulmista.”

Heidi Haikala on Cancer IO:n vies­tin­tä­johtaja & toh­to­ri­tutkija Harvard Medical Schoolissa. 

Suomalaisen syövänhoidon tulevaisuus -skenaariotyö

Miltä näyttää syö­vän­hoito vuonna 2030?  Cancer IO on toteut­tanut tule­vai­suusa­na­lyysin yhdessä kump­pa­nei­densa sekä tule­vai­suu­den­tutkija Elina Hil­tusen kanssa. Tule­vai­suusa­na­lyysin tar­koi­tuksena on ollut kar­toittaa immuu­ni­hoi­tojen ja ter­vey­den­huollon tule­vai­suuden vaih­toeh­toisia näkymiä sekä antaa väli­neitä, joiden avulla tuleviin muutoksiin

Read More >

Diabeteksen ehkäisytutkimusten koordinoinnista syöpätutkimusten maailmaan

Siirryin vuoden 2022 alusta Juha Klef­strömin tut­ki­mus­ryhmään työs­ken­te­lemään Cancer IO:n ja kan­sain­vä­lisen MYCimmune-pro­jektin parissa pro­jek­ti­koor­di­naat­torina. Ehdin sitä ennen työs­ken­nellä monia vuosia laa­jojen, kan­sain­vä­listen tyypin 1 dia­be­teksen ehkäisy- ja seu­ran­ta­tut­ki­musten koor­di­noinnin parissa. Tutustuin tyypin 1 dia­be­tekseen, sen tutkimuskenttään

Read More >

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Read More >
Soita 000 000 0000