Immuunihoidoista uutta toivoa, terveyttä ja terveystekoja 

Projekti

IO Ekosysteemi

Immuunihoidot

Cancer IO luo uusia edellytyksiä syövän immuunihoidoille Suomessa. Työmme peruspilareina on huippututkimus, uudet innovaatiot, paremmat terveydenhuollon edellytykset ja tehokas viestintä niin asiantuntijalle kuin suurelle yleisöllekin syövänhoidon murroksesta.

Cancer IO on osa Business Fin­landin Yksi­löl­lis­tetyn ter­veyden ohjelmaa.

Hel­singin yli­opiston koor­di­noima pro­jekti tuo yhteen mer­kit­tävän määrän suo­ma­laisia immu­no­te­rapia-alan hank­keita, jotka toteu­tetaan Hel­singin ja Turun yli­opis­tossa, kol­messa yli­opis­to­sai­raa­lassa, yhdessä kes­kus­sai­raa­lassa ja kah­dek­sassa suo­ma­lai­sessa yri­tyk­sessä. Hank­keessa on mukana myös poti­las­jär­jestöjä ja yhdeksän suu­rinta immu­no­te­ra­piaan inves­toivaa lääkeyritystä.

Uutiset & ajankohtaiset

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin 

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Lue lisää > 

Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa 

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tut­ki­mukseen. Tutustu Cancer IO:n raporttiin ja suo­si­tuksiin klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa!

Lue lisää >