Immuunihoidoista uutta toivoa, terveyttä ja terveystekoja 

Projekti

IO Ekosysteemi

Immuunihoidot

Cancer IO luo uusia edellytyksiä syövän immuunihoidoille Suomessa. Työmme peruspilareina on huippututkimus, uudet innovaatiot, paremmat terveydenhuollon edellytykset ja tehokas viestintä niin asiantuntijalle kuin suurelle yleisöllekin syövänhoidon murroksesta.

Cancer IO on osa Business Fin­landin Yksi­löl­lis­tetyn ter­veyden ohjelmaa.

Hel­singin yli­opiston koor­di­noima pro­jekti tuo yhteen mer­kit­tävän määrän suo­ma­laisia immu­no­te­rapia-alan hank­keita, jotka toteu­tetaan Hel­singin ja Turun yli­opis­tossa, kol­messa yli­opis­to­sai­raa­lassa, yhdessä kes­kus­sai­raa­lassa ja kah­dek­sassa suo­ma­lai­sessa yri­tyk­sessä. Hank­keessa on mukana myös poti­las­jär­jestöjä ja yhdeksän suu­rinta immu­no­te­ra­piaan inves­toivaa lääkeyritystä.

Uutiset & ajankohtaiset

Suomalaisen syövänhoidon tulevaisuus -skenaariotyö 

Miltä näyttää syö­vän­hoito vuonna 2030?  Cancer IO on toteut­tanut tule­vai­suusa­na­lyysin yhdessä kump­pa­nei­densa sekä tule­vai­suu­den­tutkija Elina Hil­tusen kanssa. Tule­vai­suusa­na­lyysin tar­koi­tuksena on ollut kar­toittaa immuu­ni­hoi­tojen ja ter­vey­den­huollon tule­vai­suuden vaih­toeh­toisia näkymiä sekä antaa väli­neitä, joiden avulla tuleviin muutoksiin

Lue lisää > 

Diabeteksen ehkäisytutkimusten koordinoinnista syöpätutkimusten maailmaan 

Siirryin vuoden 2022 alusta Juha Klef­strömin tut­ki­mus­ryhmään työs­ken­te­lemään Cancer IO:n ja kan­sain­vä­lisen MYCimmune-pro­­jektin parissa pro­jek­ti­koor­di­naat­torina. Ehdin sitä ennen työs­ken­nellä monia vuosia laa­jojen, kan­sain­vä­listen tyypin 1 dia­be­teksen ehkäisy- ja seu­ran­ta­tut­ki­musten koor­di­noinnin parissa. Tutustuin tyypin 1 dia­be­tekseen, sen tutkimuskenttään

Lue lisää > 
Soita 000 000 0000