Immuunihoidoista uutta toivoa, terveyttä ja terveystekoja 

Projekti

IO Ekosysteemi

Immuunihoidot

Cancer IO luo uusia edellytyksiä syövän immuunihoidoille Suomessa. Työmme peruspilareina on huippututkimus, uudet innovaatiot, paremmat terveydenhuollon edellytykset ja tehokas viestintä niin asiantuntijalle kuin suurelle yleisöllekin syövänhoidon murroksesta.

Cancer IO on osa Business Fin­landin Yksi­löl­lis­tetyn ter­veyden ohjelmaa.

Hel­singin yli­opiston koor­di­noima pro­jekti tuo yhteen mer­kit­tävän määrän suo­ma­laisia immu­no­te­rapia-alan hank­keita, jotka toteu­tetaan Hel­singin ja Turun yli­opis­tossa, kol­messa yli­opis­to­sai­raa­lassa, yhdessä kes­kus­sai­raa­lassa ja kah­dek­sassa suo­ma­lai­sessa yri­tyk­sessä. Hank­keessa on mukana myös poti­las­jär­jestöjä ja yhdeksän suu­rinta immu­no­te­ra­piaan inves­toivaa lääkeyritystä.

Uutiset & ajankohtaiset

Diabeteksen ehkäisytutkimusten koordinoinnista syöpätutkimusten maailmaan 

Siirryin vuoden 2022 alusta Juha Klef­strömin tut­ki­mus­ryhmään työs­ken­te­lemään Cancer IO:n ja kan­sain­vä­lisen MYCimmune-pro­­jektin parissa pro­jek­ti­koor­di­naat­torina. Ehdin sitä ennen työs­ken­nellä monia vuosia laa­jojen, kan­sain­vä­listen tyypin 1 dia­be­teksen ehkäisy- ja seu­ran­ta­tut­ki­musten koor­di­noinnin parissa. Tutustuin tyypin 1 dia­be­tekseen, sen tutkimuskenttään

Lue lisää > 

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin 

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Lue lisää >