Yhdenvertaisuuden edistäminen syövänhoidossa

Maa­ilman syö­pä­päivää vie­tetään 4.2.2022. Tänä vuonna tee­maksi on nimetty “Close the Care Gap”, joka vapaasti suo­men­nettuna tar­koittaa syö­vän­hoidon eriar­voi­suuden vähen­tä­mistä. Eri­laisten sai­rauksien tee­ma­päivät ja kuu­kaudet ovat kaunis ajatus sekä tehok­kaita varain­ke­ruu­kam­pan­join­nissa ja tie­toi­suuden lisää­mi­sessä, mutta syöpään sai­ras­tutaan vuoden jokaisena kuu­kautena ja päivänä. Tähän tosia­siaan on havah­duttu myös maa­ilman syö­pä­päivää jär­jes­tävän Kan­sain­vä­lisen syö­pä­unionin taholla, sillä tämän vuoden syö­pä­päivän teema on nimetty kol­mi­vuo­tisen kam­panjan ankkuriksi.

Mitä eriar­voi­suuden vähen­tä­mi­sellä oikein tar­koi­tetaan? Syö­pä­unioni mai­nitsee ensim­mäisen tee­ma­vuoden tavoit­teikseen tilanteen tun­nus­ta­misen ja tie­toi­suuden lisää­misen. On hyvä tun­nustaa, että esi­mer­kiksi etni­syyteen, sosi­aa­liseen asemaan, ikään, sek­su­aa­liseen suun­tau­tu­miseen ja suku­puoleen liittyvä syr­jintä saattaa vai­kuttaa potilaan hoitoon. Syö­pä­unioni korostaa, että on tärkeää kuun­nella tar­kalla kor­valla eri läh­tö­koh­dista tulevien poti­laiden koke­muksia, ja ottaa niistä oppia. Eriar­voisuus ei ole kiveen kir­joi­tettua, vaan meistä itses­tämme kiinni. 

Mikä on tilanne syö­pä­vän­hoidon osalta Suo­messa, jossa tasa-arvoa on his­to­rial­li­sesti arvos­tettu korkealle? 

Elin­kei­noe­lämän val­tuus­kunnan mukaan 65 pro­senttia suo­ma­lai­sista arvioi tasa-arvon toteu­tuvan hyvin tar­kas­tel­lessa väes­tö­ryhmien hyvin­voin­tieroja, ja Suomi sijoittui vii­den­neksi EU:n suku­puolten tasa-arvoa mit­taa­vassa indek­sissä vuonna 2021. Kui­tenkin, jos rajaamme kat­seemme syö­pä­po­ti­laisiin, tilastot ker­tovat omaa tari­naansa. Syö­pä­re­kis­terin aineis­tosta tehdyn tut­ki­muksen perus­teella syö­pä­kuol­leisuus on kor­kea­kou­lu­te­tuilla tai kes­kiasteen suo­rit­ta­neilla alhai­sempaa kuin vähemmän kou­lut­tau­tu­neilla. Jos tar­kas­tellaan syövän 5-vuo­ti­se­los­sao­lo­lukua, kou­lu­tus­ta­solla mitattua sosi­aa­lista epätasa-arvoa on havait­ta­vissa lähes kai­kissa syö­pä­tyy­peissä. Myös alu­eel­lisia eroja on havaittu eri sai­raan­hoi­to­piirien välillä. 

Eriar­voi­suuden vähen­tä­mi­sessä avai­na­se­massa ovat syöpien var­hainen tun­nis­ta­minen ja vii­veetön hoitoon pääsy. Syöpiä hoi­detaan pää­asiassa eri­kois­sai­raan­hoi­dossa, mutta hoi­to­polun alku­vai­heessa perus­ter­vey­den­huol­lolla on mer­kittävä rooli.

Maa­ilman syö­pä­päivän teema, eriar­voi­suuden vähen­tä­minen, on tärkeä viesti uusille alue­val­tuu­te­tuille, jotka suun­nit­te­levat tulevien hyvin­voin­tia­lueiden sosiaali- ja ter­veys­pal­ve­luiden järjestämistä. 

Myös Kan­sal­lisen syö­pä­kes­kuksen (FICAN) toi­min­nalla on mer­kittävä rooli syö­pä­po­ti­laiden alu­eel­lisen yhden­ver­tai­suuden edis­tä­mi­sessä, ja Syö­pä­kes­kusten rahoi­tuksen var­mis­ta­minen on tämän vuoksi erittäin tärkeää.

Oma haas­teensa on lisäksi eriar­voisuus eri syö­pä­tyyppien välillä, eri­tyi­sesti har­vi­naisia syöpiä koskien. Syövät pilk­kou­tuvat yhä pie­nempiin ala­ryhmiin, ja kor­vat­ta­vuus­jär­jes­tel­mämme ei ole pysynyt tässä kehi­tyk­sessä mukana. Kuilun kiinni kuro­mi­seksi tar­vit­semme uudis­tuksia lääk­keiden arviointi- ja kor­vaus­jär­jes­telmään. Lääk­keiden käyt­töön­ottoon ja kor­vat­ta­vuuteen liit­tyviä teki­jöitä ja toi­menpide-ehdo­tuksia tilanteen kor­jaa­mi­seksi käsit­te­lemme 9.3.2022 jul­kais­ta­vassa Cancer IO:n rapor­tissa. Työ yhden­ver­tai­suuden edis­tä­mi­seksi jatkuu yhdessä kump­pa­niemme kanssa. 

Kir­joit­tajat: Cancer IO:n vies­tin­tä­pääl­likkö Heidi Haikala ja Tie­de­vies­tinnän ja yhteis­kun­ta­suh­teiden asian­tuntija Mirjami Tran Minh. 

Heidi Haikala
Mirjami Tran Minh

Cancer IO:n uudessa rapor­tissa tar­kas­tellaan syövän immuu­ni­hoi­tojen käyttöä ja käyttöön vai­kut­tavia teki­jöitä suo­ma­lai­sessa syö­vän­hoi­dossa. Rapor­tissa esi­tellään Cancer IO:n toi­menpide-ehdo­tukset uusien hoi­tojen nopealle, yhden­ver­tai­selle ja kus­tan­nus­vai­kut­ta­valle käyt­töö­no­tolle. Raportti jul­kaistaan Tie­de­kul­massa 9.3.2022.

Suomalaisen syövänhoidon tulevaisuus -skenaariotyö

Miltä näyttää syö­vän­hoito vuonna 2030?  Cancer IO on toteut­tanut tule­vai­suusa­na­lyysin yhdessä kump­pa­nei­densa sekä tule­vai­suu­den­tutkija Elina Hil­tusen kanssa. Tule­vai­suusa­na­lyysin tar­koi­tuksena on ollut kar­toittaa immuu­ni­hoi­tojen ja ter­vey­den­huollon tule­vai­suuden vaih­toeh­toisia näkymiä sekä antaa väli­neitä, joiden avulla tuleviin muutoksiin

Read More >

Diabeteksen ehkäisytutkimusten koordinoinnista syöpätutkimusten maailmaan

Siirryin vuoden 2022 alusta Juha Klef­strömin tut­ki­mus­ryhmään työs­ken­te­lemään Cancer IO:n ja kan­sain­vä­lisen MYCimmune-pro­jektin parissa pro­jek­ti­koor­di­naat­torina. Ehdin sitä ennen työs­ken­nellä monia vuosia laa­jojen, kan­sain­vä­listen tyypin 1 dia­be­teksen ehkäisy- ja seu­ran­ta­tut­ki­musten koor­di­noinnin parissa. Tutustuin tyypin 1 dia­be­tekseen, sen tutkimuskenttään

Read More >

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Read More >
Soita 000 000 0000