Valtiotieteen tohtori Petri Lehto Cancer IO:n projektipäälliköksi

Valtiotieteen tohtori Petri Lehto on aloittanut Cancer IO:ssa projektipäällikkönä 1.4.2022. Ennen Cancer IO:lle siirtymistä Lehto on toiminut  MSD:n yhteiskuntasuhdejohtajana ja tehnyt pitkän uran valtionhallinnossa innovaatiopolitiikan johtotehtävissä.

Lehto on ollut tii­viisti mukana Cancer IO:n yhteis­työ­kump­panin roo­lissa hankkeen alku­vai­heista lähtien, ja tuo jat­kossa panoksen ter­vey­salan kehit­tä­mi­seksi Hel­singin yli­opiston ja Cancer IO:n edustajana. 

“Syö­vän­hoi­dossa otetaan juuri nyt isoja askelia kohti hoi­tojen todel­lista yksi­löl­lis­ty­mistä. Immuu­ni­hoi­tojen esiin­marssi on osa tätä kehi­tystä. Olen huikean innos­tunut kehit­tämään suo­ma­laista IO-eko­sys­teemiä ja tuomaan oman osaa­miseni ja koke­mukseni lää­ke­teol­li­suu­desta ja val­tion­hal­lin­nosta. On myös mah­tavaa päästä tekemään töitä Cancer IO:n hienon tiimin ja yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa.” Lehto toteaa. 

Lehto on ollut kes­kei­sessä roo­lissa Ter­vey­salan tut­kimus- ja inno­vaa­tio­toi­minnan kas­vustra­tegian syn­nyt­tä­mi­sessä ja suo­ma­laisen inno­vaa­tio­po­li­tiikan edis­tä­mi­sessä. Cancer IO:ssa Lehto tuo panok­sensa hankkeen yhteis­kun­nal­lisiin kysy­myksiin sekä hankkeen loppuun saat­ta­miseen ja mah­dol­listen jat­koas­kelien hahmottamiseen.

Läm­pi­mästi ter­ve­tuloa tiimiin!

Lisä­tietoja: cancerio-​office@​helsinki.​fi.

Diabeteksen ehkäisytutkimusten koordinoinnista syöpätutkimusten maailmaan

Siirryin vuoden 2022 alusta Juha Klef­strömin tut­ki­mus­ryhmään työs­ken­te­lemään Cancer IO:n ja kan­sain­vä­lisen MYCimmune-pro­jektin parissa pro­jek­ti­koor­di­naat­torina. Ehdin sitä ennen työs­ken­nellä monia vuosia laa­jojen, kan­sain­vä­listen tyypin 1 dia­be­teksen ehkäisy- ja seu­ran­ta­tut­ki­musten koor­di­noinnin parissa. Tutustuin tyypin 1 dia­be­tekseen, sen tutkimuskenttään

Read More >

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Read More >

Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tut­ki­mukseen. Tutustu Cancer IO:n raporttiin ja suo­si­tuksiin klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa!

Read More >
Soita 000 000 0000