Cancer IO -avajaistilaisuus Tiedekulmassa 8.12.2020

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n tilai­suuteen Syö­vän­hoidon radi­kaali murros – immuu­ni­hoidot tulevat, mutta milloin ja kenelle?

08.12.2020 klo 13-15, etätapahtuma.

Cancer IO -tapahtuma jakaa tietoa syö­vän­hoi­dossa meneillään ole­vasta muu­tok­sesta ja avata samalla uusia kes­kus­te­lu­yh­teyksiä tut­ki­muksen, ter­vey­den­huollon, lää­ke­teol­li­suuden ja poti­laiden edus­tajien sekä päät­täjien välillä.

Tilaisuus jär­jes­tetään yhteis­työssä Edus­kunnan Syö­pä­ver­koston ja poti­las­jär­jes­töjen kanssa. Tilai­suu­dessa ovat mukana Syö­pä­ver­koston puheen­johtaja, kan­san­edustaja Sari Sar­komaa, kan­san­edustaja Mia Laiho ja kan­san­edustaja Eeva-Johanna Elo­ranta. Poti­las­jär­jes­töistä mukana ovat Suomen Syö­pä­po­tilaat ry ja Rin­ta­syö­päyh­distys Europa Donna Finland ry.

Tilai­suutta voi seurata suorana lähe­tyksenä Tie­de­kulman sivuilla. 

Lorem ipsum dolor sit amet, con­sec­tetur adi­piscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pul­vinar dapibus leo.

Kliinisiin lääketutkimuksiin ei panosteta riittävästi

Suo­messa teh­tävän klii­nisen lää­ke­tut­ki­muksen määrä on viime vuosina ollut las­kussa ja kehitys on ollut ver­rok­ki­maita, kuten Tanskaa, huo­mat­ta­vasti hei­kompaa. Kan­sal­li­sesti tut­ki­mukset tuovat rahal­lisen hyödyn lisäksi niin tut­ki­joille mah­dol­li­suuden olla kehit­tä­mässä uusia hoi­to­muotoja kuin myös poti­laille mah­dol­li­suuden hyötyä niistä. 

Read More >

Koronan jälkeen sairastumme vieläkin syöpään

Olemme kaikki koronan jälkeen uuden edessä. Siksi on aivan oikean­suun­taista ajat­telua, että elvy­tys­rahat käy­tetään uudis­ta­miseen eikä elvyt­tä­miseen. Syöpä tulee koet­te­lemaan uudessa maa­il­massa ter­vey­den­huollon kan­to­kykyä enemmän kuin mikään muu sairaus, mutta mas­sii­vinen haaste luo myös mahdollisuuksille

Read More >

Monikanavarahoituksen purkaminen edistyy

Suo­ma­lainen lää­ke­kor­vaus­jär­jes­telmä on kehi­tetty 1960-luvulla, ja kuten vanhat tie­to­koneet, myös lää­ke­korvaus- ja rahoi­tus­jär­jes­telmä kai­paavat päi­vi­tystä – ovat kai­vanneet jo pitkään. 

Read More >
Soita 000 000 0000