Miltä näyttää syövän immuunihoitojen tulevaisuus?

”Tule­vai­suuden tut­kimus ei ole vain eri­laisten tule­vai­suuksien hah­mot­ta­mista, vaan tärkeä on myös ottaa ”koppi” tule­vai­suu­desta: tehdä sitä itse” – Futu­risti Elina Hiltunen.

Syö­pä­hoidot ovat kehit­tyneet vuosien var­rella ja monella syö­pä­diag­noosin saa­neella on vielä vuosia elämää edessä. Tämän päivän hoi­tojen kehi­tyksen kär­jessä ovat ns. immu­no­te­ra­pia­hoidot, joissa pyritään ohjel­moimaan potilaan oman kehon puo­lus­tus­reaktiot toi­mimaan syö­pä­soluja vastaan.  Näillä hoi­doilla on saatu aikai­seksi hyviä tuloksia tapauk­sissa, joissa perin­teiset syö­pä­hoidot eivät ole tuot­taneet haluttua tulosta. 

Immu­no­te­ra­pia­lääk­keisiin liittyy kui­tenkin vielä haas­teita: ne toi­mivat vain osalle poti­laista ja vielä ei osata tarkkaan etu­käteen sanoa, kenelle hoidot toi­mivat.  Hoidot voivat lau­kaista myös kehon vas­tus­tus­me­ka­nismin itseään vastaan, johtaen ikäviin sivu­vai­ku­tuksiin. Immuu­ni­hoi­tojen mah­dol­li­suudet ovat kui­tenkin riskejä suu­rempia, ja ne ovat tuoneet syö­pä­po­ti­lallle val­ta­vasti uutta toivoa.

Tek­noe­lämää 2035- kir­jassani (Talentum, 2014, kir­joi­tettu Kari Hil­tusen kanssa) kävin läpi tek­no­logian tuomia mah­dol­lisia muu­toksia tule­vai­suu­dessa. Kir­jassa pai­no­tettiin, että pelkkä hyvä tek­no­logia ei riitä siihen, että se otet­taisiin laa­jemmin käyttöön yhteis­kun­nassa. Kyseessä on oikeastaan kolmen ulot­tu­vuuden sum­masta. Sen lisäksi, että tek­no­logia toimii, on sen oltava kan­nat­tavaa lii­ke­toi­mintaa tuot­ta­jalleen ja sen on oltava myös yhteis­kun­nal­li­sesti hyväksyttyä. 

“Immu­no­te­ra­piaan liittyen on siis hyvä huomata, että ainoastaan se, että hoito toimii, ei riitä. Hoidon tule­vai­suutta on tar­kas­teltava laa­jem­malta näkökulmalta.”

Cancer IO hank­keessa pyrimme tutus­tumaan tule­vai­suuteen ja siihen, mikä mer­kitys immu­no­te­ra­pia­hoi­doilla voisi olla tule­vai­suuden syö­pä­hoi­doissa niin meillä Suo­messa kuin maa­il­mal­lakin. Näkö­kulma pro­jek­tissa on laaja: haluamme tar­kas­tella toi­min­taym­pä­ristön muu­tosta 360 asteen näkö­kul­malla. Se tar­koittaa futu­ristien termein sitä, että tar­kas­te­lemme tule­vai­suuden trendejä ja heikkoja sig­naaleja (esim. uusia inno­vaa­tioita) niin sanotun PESTE- luo­kit­telun avulla. Suo­meksi tämä tar­koittaa sitä, että tutus­tumme poliit­tisiin ℗, talou­del­lisiin (E), yhteis­kun­nal­lisiin (S) tek­no­lo­gisiin (T), ja ympä­ristöön (E) liit­tyviin tren­deihin ja muuttujiin.

Hank­keessa poh­dimme esi­mer­kiksi ter­vey­den­huollon tule­vai­suuden mah­dol­li­suuksia, ihmisten asen­teiden muu­toksia, lain­sää­däntöä, lää­ke­teol­li­suutta, ja niin edelleen. Tuloksena tuo­tamme eri­laisia ske­naa­rioita eli tule­vai­suus­kuvia siitä, mil­laista syö­pä­hoito voisi olla tule­vai­suu­dessa ja mikä immu­no­te­ra­pia­hoi­tojen rooli voisi olla tule­vai­suuden syöpähoidossa.

“On hyvä vielä huomata, että tule­vai­suuden tut­kimus ei ole vain eri­laisten tule­vai­suuksien hah­mot­ta­mista, vaan tärkeä on myös ottaa ”koppi” tule­vai­suu­desta: tehdä sitä itse.”

Luon­nol­li­sesti me pro­jek­tissa uskomme syövän immu­no­te­ra­pia­hoi­tojen mah­dol­li­suuksiin ja haluamme, että nämä hoidot oli­sivat mah­dol­li­simman monen niistä hyö­tyvän käy­tet­tä­vissä. Siksi hank­keeseen kuuluu myös se, että vies­timme näistä hoi­tojen mah­dol­li­suuk­sista. Samalla haluamme kuun­nella sidos­ryh­miämme ja oppia siitä, miten voi­simme yhdessä tehdä parhaan mah­dol­lisen tule­vai­suuden syöpäpotilaille.

Elina Hil­tunen on futu­risti, kaup­pa­tie­teiden tohtori ja kemian diplomi-insi­nööri. Elina on mukana myös Cancer IO pro­jek­tissa tule­vai­suuden ennakoinnissa.

Kuva: Petri Mast

Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tut­ki­mukseen. Tutustu Cancer IO:n raporttiin ja suo­si­tuksiin klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa!

Read More >

Kliinisiin lääketutkimuksiin ei panosteta riittävästi

Suo­messa teh­tävän klii­nisen lää­ke­tut­ki­muksen määrä on viime vuosina ollut las­kussa ja kehitys on ollut ver­rok­ki­maita, kuten Tanskaa, huo­mat­ta­vasti hei­kompaa. Kan­sal­li­sesti tut­ki­mukset tuovat rahal­lisen hyödyn lisäksi niin tut­ki­joille mah­dol­li­suuden olla kehit­tä­mässä uusia hoi­to­muotoja kuin myös poti­laille mah­dol­li­suuden hyötyä niistä. 

Read More >

Koronan jälkeen sairastumme vieläkin syöpään

Olemme kaikki koronan jälkeen uuden edessä. Siksi on aivan oikean­suun­taista ajat­telua, että elvy­tys­rahat käy­tetään uudis­ta­miseen eikä elvyt­tä­miseen. Syöpä tulee koet­te­lemaan uudessa maa­il­massa ter­vey­den­huollon kan­to­kykyä enemmän kuin mikään muu sairaus, mutta mas­sii­vinen haaste luo myös mahdollisuuksille

Read More >
Soita 000 000 0000