Monikanavarahoituksen purkaminen edistyy

Suomalainen lääkekorvausjärjestelmä on kehitetty 1960-luvulla, ja kuten vanhat tietokoneet (tutustu Cancer IO:n julkaisemaan Syöpä ei odota -videoon!), myös lääkekorvaus- ja rahoitusjärjestelmä kaipaavat päivitystä – ovat kaivanneet jo pitkään. 

Suo­messa sai­raa­lassa annos­tel­tavien lääk­keiden kus­tan­nuk­sista vas­taavat sai­raan­hoi­to­piirejä rahoit­tavat kunnat, ja avo­huollon aptee­kista haet­tavat resep­ti­lääkkeet kor­vataan sai­raus­va­kuu­tuk­sesta (Kela), jos Lääk­keiden hin­ta­lau­ta­kunta Hila on vah­vis­tanut val­misteen korvattavuuden.

Syö­pä­po­ti­laille lää­ke­kor­vaus­jär­jes­telmän kankeus ja lääk­keiden moni­ka­na­va­ra­hoitus aiheut­tavat kon­kreet­tisia haas­teita: kor­vaus­jär­jes­telmä ei tarjoa riit­tä­västi mah­dol­li­suuksia yksi­löl­liseen syö­pä­hoitoon, ja moni­ka­na­va­ra­hoitus ohjaa siir­tämään kus­tan­nuksia toi­selle mak­sa­jalle. Tämä näkyy sel­keimmin kal­liiden sai­raa­la­lääk­keiden käy­tössä, joihin myös IO-lääkkeet kuu­luvat: on viit­teitä siitä, että kus­tan­nuksia väl­tellään ja pyritään siir­tämään toi­selle mak­sa­jalle, potilaan etu unohtaen. Tämä voi käy­tän­nössä tar­koittaa esi­mer­kiksi avo­huollon Kela-kor­vat­tavan lääkkeen suo­si­mista suo­nen­si­säi­sesti sai­raa­lassa annet­tavan lääkkeen sijaan. Vanha jär­jes­telmä vai­keuttaa myös yhdis­tel­mä­hoi­tojen käyt­töön­ottoa, joita IO-puo­lella on tulossa run­saasti lähitulevaisuudessa.

Nykyisen jär­jes­telmän epä­loo­gi­suuksiin liittyy myös lääk­keiden off label -käyttö, joka on sai­raa­laym­pä­ris­tössä huo­mat­ta­vasti hel­pompi toteuttaa kuin avo­hoi­dossa. Toi­sinaan potilaan hoidon kan­nalta voi olla vält­tä­mä­töntä käyttää lää­ke­val­mis­tetta muuhun kuin myyn­ti­luvan mukaiseen käyt­tö­ai­heeseen, ja joskus sitä jopa suo­si­tellaan kus­tan­nus­syistä.

Avo­huollon, yleensä tablet­ti­muo­toisten Kela-kor­vat­tavien val­mis­teiden koh­dalla off label -käyttö on käy­tän­nössä mah­do­tonta, vaikka se olisi potilaan hoidon kan­nalta vält­tä­mä­töntä eikä muita hoi­to­vaih­toehtoja enää ole. Tämä koskee eri­tyi­sesti har­vi­naisia sai­rauksia ja syövän mutaa­tio­pe­rus­taista hoitoa, joita esi­mer­kiksi pro­fessori Rus­koaho on tuonut esille lää­ke­kor­vaus­jär­jes­telmän uudis­ta­mista kos­ke­vassa lop­pu­ra­por­tissaan. Absurdeja tilan­teita esiintyy myös uusien yhdis­tel­mä­hoi­tojen tilan­teissa, joissa käyt­töönotto voi riippua siitä, kumman anto­reitin val­mis­teella on myyn­tilupa kyseiseen käyttöaiheeseen.

Nyt on valoa näkö­pii­rissä: STM on aset­tanut moni­ka­na­va­ra­hoi­tuksen pur­ka­mi­seksi työ­ryhmän, jonka tavoit­teena on koota rat­kai­sueh­do­tuksia par­la­men­taa­risen työn tueksi, sekä sel­vittää vaih­toeh­tojen kustannuksia.

Yksi työ­ryh­mistä on lää­ke­kor­vauksien val­mis­te­lu­ryhmä, jonka puheen­joh­tajana toimii Lääk­keiden hin­ta­lau­ta­kunnan johtaja Lauri Pelkonen. 

Aset­ta­mis­pää­töksen ja hal­li­tus­oh­jelman mukaan lää­ke­huollon koko­nai­suutta uudis­tetaan pit­kä­jän­tei­sesti STM:n raporttiin (2019:5) sisäl­tyvän tie­kartan mukaan. Tie­dossa ei ole pikaisia rat­kaisuja, mutta hienoa että vir­ka­miestyö asian kor­jaa­mi­seksi etenee. Moni­ka­na­va­ra­hoi­tuksen pur­ka­minen on vält­tä­mä­töntä, jotta syö­pä­po­ti­laiden hoito ja uusien hoi­tojen käyt­töönotto on mahdollista.

Muu­tosta odo­tel­lessa joulun toi­ve­lis­talla on jous­ta­vuuden lisäys Kelan kor­vat­ta­vuus­pää­tök­sissä silloin kun se on potilaan hoi­dossa perus­teltua ja muita hoi­to­vaih­toehtoja ei ole, sekä mah­dol­lisuus luo­vuttaa vält­tä­mät­tö­missä yhdis­tel­mä­hoi­dossa myös tablet­ti­muo­toinen val­miste poti­laalle sai­raala-apteekin kautta. Toi­ve­lis­talla on myös yhteis­kun­ta­vastuu lää­key­ri­tysten puo­lelta sekä hin­noit­te­lussa että niissä tilan­teissa, joissa käyt­tö­aiheen laa­jennus voisi hel­pottaa tietyn poti­las­ryhmän hoitoa.

Kir­joittaja: Mirjami Tran Minh työs­ken­telee Cancer IO:ssa tie­de­vies­tinnän ja yhteis­kun­ta­suh­teiden asiantuntijana.

Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tut­ki­mukseen. Tutustu Cancer IO:n raporttiin ja suo­si­tuksiin klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa!

Read More >

Kliinisiin lääketutkimuksiin ei panosteta riittävästi

Suo­messa teh­tävän klii­nisen lää­ke­tut­ki­muksen määrä on viime vuosina ollut las­kussa ja kehitys on ollut ver­rok­ki­maita, kuten Tanskaa, huo­mat­ta­vasti hei­kompaa. Kan­sal­li­sesti tut­ki­mukset tuovat rahal­lisen hyödyn lisäksi niin tut­ki­joille mah­dol­li­suuden olla kehit­tä­mässä uusia hoi­to­muotoja kuin myös poti­laille mah­dol­li­suuden hyötyä niistä. 

Read More >

Koronan jälkeen sairastumme vieläkin syöpään

Olemme kaikki koronan jälkeen uuden edessä. Siksi on aivan oikean­suun­taista ajat­telua, että elvy­tys­rahat käy­tetään uudis­ta­miseen eikä elvyt­tä­miseen. Syöpä tulee koet­te­lemaan uudessa maa­il­massa ter­vey­den­huollon kan­to­kykyä enemmän kuin mikään muu sairaus, mutta mas­sii­vinen haaste luo myös mahdollisuuksille

Read More >
Soita 000 000 0000