Tervetuloa Cancer IO:n sebinaariin!

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n sebi­naariin 8.4.2021!

Cancer IO:n sebi­naa­rissa (sebi­naari = webi­naari + semi­naari) 8.4.2021 klo 15-16.30 esi­tellään Ex vivo -tut­ki­muksen mah­dol­li­suuksia ja kes­kus­tellaan siitä, mikä mer­kitys ex vivo -tut­ki­muk­silla voi olla potilaan hoitoon liit­ty­vässä pää­tök­sen­teossa. Tilaisuus jär­jes­tetään Zoomissa.

Ex vivo tar­koittaa bio­lo­gisen toi­men­piteen teke­mistä elävän orga­nismin ulko­puo­lella elä­vässä solussa, kudok­sessa tai bio­lo­gi­sessa mak­ro­mo­le­kyy­lissä*.

Syövän koh­dalla kyse on yleensä tuo­reena saa­dusta, leik­kauksen yhtey­dessä pois­te­tusta kas­vain­ku­dok­sesta, jota voidaan tutkia labo­ra­to­riossa. Tämä mah­dol­listaa esi­mer­kiksi uusien lää­ke­ai­neyh­dis­telmien alus­tavan tut­ki­misen elä­vässä syö­pä­so­lu­kossa, jossa mukana on myös immuunisoluja.

Tilaisuus on englan­nin­kie­linen ja avoin kai­kille aiheesta kiin­nos­tu­neille. Ohjelma ja linkki Zoom-tilai­suuteen: www​.lin​kedin​.com/​e​v​e​n​t​s​/​6​7​7​4​9​4​6​5​3​6​5​5​2​9​8​0​4​80/ 

 

Diabeteksen ehkäisytutkimusten koordinoinnista syöpätutkimusten maailmaan

Siirryin vuoden 2022 alusta Juha Klef­strömin tut­ki­mus­ryhmään työs­ken­te­lemään Cancer IO:n ja kan­sain­vä­lisen MYCimmune-pro­jektin parissa pro­jek­ti­koor­di­naat­torina. Ehdin sitä ennen työs­ken­nellä monia vuosia laa­jojen, kan­sain­vä­listen tyypin 1 dia­be­teksen ehkäisy- ja seu­ran­ta­tut­ki­musten koor­di­noinnin parissa. Tutustuin tyypin 1 dia­be­tekseen, sen tutkimuskenttään

Read More >

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Read More >

Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tut­ki­mukseen. Tutustu Cancer IO:n raporttiin ja suo­si­tuksiin klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa!

Read More >
Soita 000 000 0000