Tervetuloa Cancer IO:n sebinaariin!

Ter­ve­tuloa Cancer IO:n sebi­naariin 8.4.2021!

Cancer IO:n sebi­naa­rissa (sebi­naari = webi­naari + semi­naari) 8.4.2021 klo 15-16.30 esi­tellään Ex vivo -tut­ki­muksen mah­dol­li­suuksia ja kes­kus­tellaan siitä, mikä mer­kitys ex vivo -tut­ki­muk­silla voi olla potilaan hoitoon liit­ty­vässä pää­tök­sen­teossa. Tilaisuus jär­jes­tetään Zoomissa.

Ex vivo tar­koittaa bio­lo­gisen toi­men­piteen teke­mistä elävän orga­nismin ulko­puo­lella elä­vässä solussa, kudok­sessa tai bio­lo­gi­sessa mak­ro­mo­le­kyy­lissä*.

Syövän koh­dalla kyse on yleensä tuo­reena saa­dusta, leik­kauksen yhtey­dessä pois­te­tusta kas­vain­ku­dok­sesta, jota voidaan tutkia labo­ra­to­riossa. Tämä mah­dol­listaa esi­mer­kiksi uusien lää­ke­ai­neyh­dis­telmien alus­tavan tut­ki­misen elä­vässä syö­pä­so­lu­kossa, jossa mukana on myös immuunisoluja.

Tilaisuus on englan­nin­kie­linen ja avoin kai­kille aiheesta kiin­nos­tu­neille. Ohjelma ja linkki Zoom-tilai­suuteen: www​.lin​kedin​.com/​e​v​e​n​t​s​/​6​7​7​4​9​4​6​5​3​6​5​5​2​9​8​0​4​80/ 

 

Kliinisiin lääketutkimuksiin ei panosteta riittävästi

Suo­messa teh­tävän klii­nisen lää­ke­tut­ki­muksen määrä on viime vuosina ollut las­kussa ja kehitys on ollut ver­rok­ki­maita, kuten Tanskaa, huo­mat­ta­vasti hei­kompaa. Kan­sal­li­sesti tut­ki­mukset tuovat rahal­lisen hyödyn lisäksi niin tut­ki­joille mah­dol­li­suuden olla kehit­tä­mässä uusia hoi­to­muotoja kuin myös poti­laille mah­dol­li­suuden hyötyä niistä. 

Read More >

Koronan jälkeen sairastumme vieläkin syöpään

Olemme kaikki koronan jälkeen uuden edessä. Siksi on aivan oikean­suun­taista ajat­telua, että elvy­tys­rahat käy­tetään uudis­ta­miseen eikä elvyt­tä­miseen. Syöpä tulee koet­te­lemaan uudessa maa­il­massa ter­vey­den­huollon kan­to­kykyä enemmän kuin mikään muu sairaus, mutta mas­sii­vinen haaste luo myös mahdollisuuksille

Read More >

Monikanavarahoituksen purkaminen edistyy

Suo­ma­lainen lää­ke­kor­vaus­jär­jes­telmä on kehi­tetty 1960-luvulla, ja kuten vanhat tie­to­koneet, myös lää­ke­korvaus- ja rahoi­tus­jär­jes­telmä kai­paavat päi­vi­tystä – ovat kai­vanneet jo pitkään. 

Read More >
Soita 000 000 0000