Tervetuloa Syöpätutkimus sairaaloissa -tilaisuuteen 16.9.!

Miten voimme edistää kliinisten lääketutkimusten toteuttamista Suomessa? 

Tule kuu­lemaan ja kes­kus­te­lemaan aiheesta Tie­de­kulman verk­ko­ti­lai­suuteen! Tilaisuus jär­jes­tetään tors­taina 16.9. klo 13-15 ja sitä voi seurata suorana lähe­tyksenä Tie­de­kulman verk­ko­si­vulla (linkki verk­ko­lä­he­tykseen). Tal­lenne on kat­sot­ta­vissa kahden viikon ajan tilai­suuden jälkeen.

Tilai­suu­dessa jul­kaistaan Cancer IO:n klii­nisiä syö­pä­lää­ke­tut­ki­muksia koskeva raportti ja suo­si­tusten klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa. 

Ohjelma : 
 

Klo 13.00 Avaus­pu­heen­vuoro, kan­san­edustaja Eeva-Johanna Elo­ranta

Klo 13.10 Onko Suomi vuonna 2025 syövän tut­ki­muksen ja hoidon super­valta vai banaa­ni­valtio? FICAN tut­ki­ja­pro­fessori, tut­ki­mus­johtaja Juha Klef­ström, Cancer IO

Klo 13.20 Cancer IO:n klii­nisiä tut­ki­muksia kos­kevan raportin esittely, Sisä-Suomen Syö­pä­kes­kuksen johtaja, yli­lääkäri Annika Auranen

Klo 13.40 Kommenttipuheenvuorot:

  • Lää­kin­tö­neuvos Sirkku Pik­ku­jämsä, Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Tut­ki­mus­johtaja Jarmo Wahlfors, Syö­pä­säätiö
  • Hal­li­tuksen jäsen, LK Matias Posa, Lää­kä­ri­seura Duodecim
  • Lää­ke­tie­teel­linen johtaja Pia Annunen, Bristol Myers Squibb Finland

Klo 14.15 Panee­li­kes­kustelu, mukana toi­min­nan­johtaja Minna Ant­tonen, Suomen Syö­pä­po­tilaat ry, Pia Annunen, Bristol Myers Squibb Finland, tut­ki­mus­johtaja Jarmo Wahlfors, Syö­pä­säätiö, hal­li­tuksen jäsen, LK Matias Posa, Lää­kä­ri­seura Duo­decim ja Sisä-Suomen Syö­pä­kes­kuksen johtaja, yli­lääkäri Annika Auranen, TAYS. Panee­li­kes­kus­telun juontaa tut­ki­mus­johtaja Riikka-Leena Leskelä, Nordic Health Care Group. 

Klo 14.55 Tilai­suuden päätös

Kat­sojien on mah­dol­lista kom­men­toida ja esittää kysy­myksiä puhu­jille Pre­semon kautta (kes­kustelu avautuu tästä lin­kistä 14.9.). 

Läm­pi­mästi tervetuloa!

Lisä­tietoja: cancerio-​office@​helsinki.​fi

Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tut­ki­mukseen. Tutustu Cancer IO:n raporttiin ja suo­si­tuksiin klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa!

Read More >

Kliinisiin lääketutkimuksiin ei panosteta riittävästi

Suo­messa teh­tävän klii­nisen lää­ke­tut­ki­muksen määrä on viime vuosina ollut las­kussa ja kehitys on ollut ver­rok­ki­maita, kuten Tanskaa, huo­mat­ta­vasti hei­kompaa. Kan­sal­li­sesti tut­ki­mukset tuovat rahal­lisen hyödyn lisäksi niin tut­ki­joille mah­dol­li­suuden olla kehit­tä­mässä uusia hoi­to­muotoja kuin myös poti­laille mah­dol­li­suuden hyötyä niistä. 

Read More >

Koronan jälkeen sairastumme vieläkin syöpään

Olemme kaikki koronan jälkeen uuden edessä. Siksi on aivan oikean­suun­taista ajat­telua, että elvy­tys­rahat käy­tetään uudis­ta­miseen eikä elvyt­tä­miseen. Syöpä tulee koet­te­lemaan uudessa maa­il­massa ter­vey­den­huollon kan­to­kykyä enemmän kuin mikään muu sairaus, mutta mas­sii­vinen haaste luo myös mahdollisuuksille

Read More >
Soita 000 000 0000