Tervetuloa Syöpätutkimus sairaaloissa -tilaisuuteen 16.9.!

Miten voimme edistää kliinisten lääketutkimusten toteuttamista Suomessa? 

Tule kuu­lemaan ja kes­kus­te­lemaan aiheesta Tie­de­kulman verk­ko­ti­lai­suuteen! Tilaisuus jär­jes­tetään tors­taina 16.9. klo 13-15 ja sitä voi seurata suorana lähe­tyksenä Tie­de­kulman verk­ko­si­vulla (linkki verk­ko­lä­he­tykseen). Tal­lenne on kat­sot­ta­vissa kahden viikon ajan tilai­suuden jälkeen.

Tilai­suu­dessa jul­kaistaan Cancer IO:n klii­nisiä syö­pä­lää­ke­tut­ki­muksia koskeva raportti ja suo­si­tusten klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa. 

Ohjelma : 
 

Klo 13.00 Avaus­pu­heen­vuoro, kan­san­edustaja Eeva-Johanna Elo­ranta

Klo 13.10 Onko Suomi vuonna 2025 syövän tut­ki­muksen ja hoidon super­valta vai banaa­ni­valtio? FICAN tut­ki­ja­pro­fessori, tut­ki­mus­johtaja Juha Klef­ström, Cancer IO

Klo 13.20 Cancer IO:n klii­nisiä tut­ki­muksia kos­kevan raportin esittely, Sisä-Suomen Syö­pä­kes­kuksen johtaja, yli­lääkäri Annika Auranen

Klo 13.40 Kommenttipuheenvuorot:

  • Lää­kin­tö­neuvos Sirkku Pik­ku­jämsä, Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Tut­ki­mus­johtaja Jarmo Wahlfors, Syö­pä­säätiö
  • Hal­li­tuksen jäsen, LK Matias Posa, Lää­kä­ri­seura Duodecim
  • Lää­ke­tie­teel­linen johtaja Pia Annunen, Bristol Myers Squibb Finland

Klo 14.15 Panee­li­kes­kustelu, mukana toi­min­nan­johtaja Minna Ant­tonen, Suomen Syö­pä­po­tilaat ry, Pia Annunen, Bristol Myers Squibb Finland, tut­ki­mus­johtaja Jarmo Wahlfors, Syö­pä­säätiö, hal­li­tuksen jäsen, LK Matias Posa, Lää­kä­ri­seura Duo­decim ja Sisä-Suomen Syö­pä­kes­kuksen johtaja, yli­lääkäri Annika Auranen, TAYS. Panee­li­kes­kus­telun juontaa tut­ki­mus­johtaja Riikka-Leena Leskelä, Nordic Health Care Group. 

Klo 14.55 Tilai­suuden päätös

Kat­sojien on mah­dol­lista kom­men­toida ja esittää kysy­myksiä puhu­jille Pre­semon kautta (kes­kustelu avautuu tästä lin­kistä 14.9.). 

Läm­pi­mästi tervetuloa!

Lisä­tietoja: cancerio-​office@​helsinki.​fi

Suomalaisen syövänhoidon tulevaisuus -skenaariotyö

Miltä näyttää syö­vän­hoito vuonna 2030?  Cancer IO on toteut­tanut tule­vai­suusa­na­lyysin yhdessä kump­pa­nei­densa sekä tule­vai­suu­den­tutkija Elina Hil­tusen kanssa. Tule­vai­suusa­na­lyysin tar­koi­tuksena on ollut kar­toittaa immuu­ni­hoi­tojen ja ter­vey­den­huollon tule­vai­suuden vaih­toeh­toisia näkymiä sekä antaa väli­neitä, joiden avulla tuleviin muutoksiin

Read More >

Diabeteksen ehkäisytutkimusten koordinoinnista syöpätutkimusten maailmaan

Siirryin vuoden 2022 alusta Juha Klef­strömin tut­ki­mus­ryhmään työs­ken­te­lemään Cancer IO:n ja kan­sain­vä­lisen MYCimmune-pro­jektin parissa pro­jek­ti­koor­di­naat­torina. Ehdin sitä ennen työs­ken­nellä monia vuosia laa­jojen, kan­sain­vä­listen tyypin 1 dia­be­teksen ehkäisy- ja seu­ran­ta­tut­ki­musten koor­di­noinnin parissa. Tutustuin tyypin 1 dia­be­tekseen, sen tutkimuskenttään

Read More >

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Read More >
Soita 000 000 0000