Tervetuloa Sebinaariin 17.6.!

Tervetuloa Cancer IO:n Sebinaariin “Next-Gen Immunotherapy: Innate Immunity” 17.6. klo 10-11.45!

 
Tilaisuus on englan­nin­kie­linen ja avoin kai­kille kiin­nos­tu­neille. Tilaisuus jär­jes­tetään Zoo­missa (liity mukaan tästä lin­kistä) ja tal­lenne jul­kaistaan Cancer IO:n verk­ko­si­vuille tilai­suuden jälkeen. Linkki ohjelmaan
 
Mitä tar­koittaa Sebi­naarin nimessä mai­nittu Innate immunity?
 
Ihmisen immuu­ni­puo­lustus jaetaan syn­nyn­näiseen immu­ni­puo­lus­tukseen (engl. innate immunity) ja han­kittuun immu­ni­puo­lus­tukseen (adaptive immunity).
 
Syn­nyn­näi­sestä immuu­ni­puo­lus­tuk­sesta käy­tetään myös termiä luon­tainen immu­ni­teetti, ja sillä tar­koi­tetaan immuu­ni­puo­lus­tusta, joka ei tar­vitse aiempaa kon­taktia tau­di­nai­heut­tajan kanssa. Syn­nyn­näiseen immuu­ni­puo­lus­tukseen kuu­luvat mm. syö­jä­solut eli fago­syytit (mono­syytit, mak­ro­fagit, neut­ro­fiilit, dendriit­ti­solut), luon­taiset tap­pa­ja­solut, inter­fe­ronit ja syto­kiinit. Siihen las­ketaan myös eli­mistön yleis­puo­lus­tus­me­ka­nismit, kuten terve iho ja lima­kalvot, väre­karvat ja maha­laukun hap­pamuus. Syn­nyn­näinen immu­ni­teetti toimii nopeasti ja pyrkii tuhoamaan eli­mistöön tulleet tau­di­nai­heut­tajat ennen han­kitun immu­ni­teetin kehittymistä.
 
Cancer IO:n tors­taina 17.6. klo 10-11.45 jär­jes­tet­tä­vässä Sebi­naa­rissa käsi­tellään syn­nyn­näisen immuu­ni­puo­lus­tuksen hyö­dyn­tä­mistä syövän hoi­dossa. Tilai­suuden pää­pu­hujana on immu­no­logian pro­fessori Eric Vivier. Tilai­suu­dessa ovat puhu­massa myös dosentti Maija Hollmén Turun yli­opis­tosta ja LT Juho Jal­kanen Faron-lää­keyh­tiöstä, jotka ovat pereh­tyneet syn­nyn­näisen immu­ni­teetin mak­ro­fagien hyö­dyn­tä­miseen syövän lääkehoidossa.
 
Tällä het­kellä hyväk­sytyt immuu­ni­hoidot (immuu­ni­vasteen muun­tajat) vai­kut­tavat T-solujen toi­mintaan eli han­kittuun immuunipuolustukseen.
 
Ter­ve­tuloa Sebi­naariin kuu­lemaan syn­nyn­näisen immuu­ni­puo­lus­tuksen mahdollisuuksista!
 
Lisä­tietoja syn­nyn­näi­sestä immu­ni­tee­tista Duo­decimin artik­ke­lissa

Suomalaisen syövänhoidon tulevaisuus -skenaariotyö

Miltä näyttää syö­vän­hoito vuonna 2030?  Cancer IO on toteut­tanut tule­vai­suusa­na­lyysin yhdessä kump­pa­nei­densa sekä tule­vai­suu­den­tutkija Elina Hil­tusen kanssa. Tule­vai­suusa­na­lyysin tar­koi­tuksena on ollut kar­toittaa immuu­ni­hoi­tojen ja ter­vey­den­huollon tule­vai­suuden vaih­toeh­toisia näkymiä sekä antaa väli­neitä, joiden avulla tuleviin muutoksiin

Read More >

Diabeteksen ehkäisytutkimusten koordinoinnista syöpätutkimusten maailmaan

Siirryin vuoden 2022 alusta Juha Klef­strömin tut­ki­mus­ryhmään työs­ken­te­lemään Cancer IO:n ja kan­sain­vä­lisen MYCimmune-pro­jektin parissa pro­jek­ti­koor­di­naat­torina. Ehdin sitä ennen työs­ken­nellä monia vuosia laa­jojen, kan­sain­vä­listen tyypin 1 dia­be­teksen ehkäisy- ja seu­ran­ta­tut­ki­musten koor­di­noinnin parissa. Tutustuin tyypin 1 dia­be­tekseen, sen tutkimuskenttään

Read More >

Harvinaista syöpää sairastavaa ei saa hylätä tilastojen virhemarginaaleihin

Toivo – edes pie­nikin sel­lainen – on äärim­mäisen tärkeä voi­mavara vai­keissa elä­män­ti­lan­teissa, esi­mer­kiksi syöpää sai­ras­tavan ihmisen koh­dalla. Pie­nikin toivo paran­tu­mi­sesta antaa hui­masti voi­ma­varoja sai­rauden kanssa elä­miseen. Itse sain kuulla heti ensim­mäi­sellä syö­pä­lää­kä­ri­käyn­nillä, ettei syö­pääni edes

Read More >
Soita 000 000 0000