Tervetuloa Sebinaariin 17.6.!

Tervetuloa Cancer IO:n Sebinaariin “Next-Gen Immunotherapy: Innate Immunity” 17.6. klo 10-11.45!

 
Tilaisuus on englan­nin­kie­linen ja avoin kai­kille kiin­nos­tu­neille. Tilaisuus jär­jes­tetään Zoo­missa (liity mukaan tästä lin­kistä) ja tal­lenne jul­kaistaan Cancer IO:n verk­ko­si­vuille tilai­suuden jälkeen. Linkki ohjelmaan
 
Mitä tar­koittaa Sebi­naarin nimessä mai­nittu Innate immunity?
 
Ihmisen immuu­ni­puo­lustus jaetaan syn­nyn­näiseen immu­ni­puo­lus­tukseen (engl. innate immunity) ja han­kittuun immu­ni­puo­lus­tukseen (adaptive immunity).
 
Syn­nyn­näi­sestä immuu­ni­puo­lus­tuk­sesta käy­tetään myös termiä luon­tainen immu­ni­teetti, ja sillä tar­koi­tetaan immuu­ni­puo­lus­tusta, joka ei tar­vitse aiempaa kon­taktia tau­di­nai­heut­tajan kanssa. Syn­nyn­näiseen immuu­ni­puo­lus­tukseen kuu­luvat mm. syö­jä­solut eli fago­syytit (mono­syytit, mak­ro­fagit, neut­ro­fiilit, dendriit­ti­solut), luon­taiset tap­pa­ja­solut, inter­fe­ronit ja syto­kiinit. Siihen las­ketaan myös eli­mistön yleis­puo­lus­tus­me­ka­nismit, kuten terve iho ja lima­kalvot, väre­karvat ja maha­laukun hap­pamuus. Syn­nyn­näinen immu­ni­teetti toimii nopeasti ja pyrkii tuhoamaan eli­mistöön tulleet tau­di­nai­heut­tajat ennen han­kitun immu­ni­teetin kehittymistä.
 
Cancer IO:n tors­taina 17.6. klo 10-11.45 jär­jes­tet­tä­vässä Sebi­naa­rissa käsi­tellään syn­nyn­näisen immuu­ni­puo­lus­tuksen hyö­dyn­tä­mistä syövän hoi­dossa. Tilai­suuden pää­pu­hujana on immu­no­logian pro­fessori Eric Vivier. Tilai­suu­dessa ovat puhu­massa myös dosentti Maija Hollmén Turun yli­opis­tosta ja LT Juho Jal­kanen Faron-lää­keyh­tiöstä, jotka ovat pereh­tyneet syn­nyn­näisen immu­ni­teetin mak­ro­fagien hyö­dyn­tä­miseen syövän lääkehoidossa.
 
Tällä het­kellä hyväk­sytyt immuu­ni­hoidot (immuu­ni­vasteen muun­tajat) vai­kut­tavat T-solujen toi­mintaan eli han­kittuun immuunipuolustukseen.
 
Ter­ve­tuloa Sebi­naariin kuu­lemaan syn­nyn­näisen immuu­ni­puo­lus­tuksen mahdollisuuksista!
 
Lisä­tietoja syn­nyn­näi­sestä immu­ni­tee­tista Duo­decimin artik­ke­lissa

Cancer IO:n kliinisiä lääketutkimuksia koskeva raportti on julkaistu - sisältää suositukset tutkimusten määrän lisäämiseksi Suomessa

Klii­nisten lää­ke­tut­ki­musten avulla var­mis­tetaan lää­ke­tie­teel­listen hoi­tojen kehit­ty­minen ja uusien hoi­tojen var­hainen käyt­töönotto maas­samme. Lää­ke­tut­ki­musten määrän lisää­minen ja jat­ku­vuuden tur­vaa­minen edel­lyt­tävät lisää resursseja sai­raa­loissa teh­tävään tut­ki­mukseen. Tutustu Cancer IO:n raporttiin ja suo­si­tuksiin klii­nisten tut­ki­musten määrän lisää­mi­seksi Suomessa!

Read More >

Kliinisiin lääketutkimuksiin ei panosteta riittävästi

Suo­messa teh­tävän klii­nisen lää­ke­tut­ki­muksen määrä on viime vuosina ollut las­kussa ja kehitys on ollut ver­rok­ki­maita, kuten Tanskaa, huo­mat­ta­vasti hei­kompaa. Kan­sal­li­sesti tut­ki­mukset tuovat rahal­lisen hyödyn lisäksi niin tut­ki­joille mah­dol­li­suuden olla kehit­tä­mässä uusia hoi­to­muotoja kuin myös poti­laille mah­dol­li­suuden hyötyä niistä. 

Read More >

Koronan jälkeen sairastumme vieläkin syöpään

Olemme kaikki koronan jälkeen uuden edessä. Siksi on aivan oikean­suun­taista ajat­telua, että elvy­tys­rahat käy­tetään uudis­ta­miseen eikä elvyt­tä­miseen. Syöpä tulee koet­te­lemaan uudessa maa­il­massa ter­vey­den­huollon kan­to­kykyä enemmän kuin mikään muu sairaus, mutta mas­sii­vinen haaste luo myös mahdollisuuksille

Read More >
Soita 000 000 0000